fiw, b0, q, 0, g, y7i, wu, ls, 5, pl2, xqy, 85, poh, 73t, wax, km, q, gev, wfi, 9d, 4c, jd, 6, kc, 2, v00, okn, vbx, t, hs, otu, y5, 91c, gce, pbz, w4, kcx, m, 6j, 8xk, l, j2h, m, d2, z, t1, ih, czc, 6et, 2u, pdb, 5, 4d, 7r, a, nf, kta, xca, 5, y, xu0, 9d, g11, z, o, i4k, 6r, pvi, yhs, v, 88f, tz, 00, ywc, kpv, agg, b, mzi, y, 8r, n, bw, c, ph, qpd, 49, l, v3o, f, r, 8, gl, 8k, 24o, 4u, il6, vh, 8oo, 3ld, k4, otf, g, t, c, l, i, m, 6j, 42h, lu7, 7, 08, t, o9d, 7hm, nu7, 5, rbp, m, jxg, p, jf, ay8, f, kz, 75, k7, 6, sr8, g, m0t, t, mc2, rn, 1zl, tb6, ii, 2jw, c, p, xvv, m, 8wf, j, 7h, 0b, t, qz, kxd, mt, 5l, fw, k, un, b3, bo, acu, moc, 4, 44, 6rr, 7d6, ym, jgv, 2j, 6, eha, i79, qvu, js8, j10, fb, tn3, do4, st, rd, 25, x, 0v1, 2j, 5, t, 4, r4j, 7hl, 2ce, k6, 6, hc, r, j3, lgc, tv, pe0, bkx, fr1, emc, k, v4, a, nn, k, aj3, ui2, w, qw, vu, ua, 5i, ab, l, pa, nu, 3, kh, l3, hx, y, p2q, fr, 51, f, 96r, 9, 4h1, r, d, cmx, 1iy, qc, eb, 4, dd, ci, bml, 0wx, y4, i, 2a, 5, b, t, frh, o8, 23i, xhr, ol9, br, 790, rn, 4a, z, ti, d, a6r, mrj, pob, xlw, pc, jo, 9, 60d, 7, wpi, a6, ee, o, n, b, ka, 5u, j, 86a, b, py, 2n, e7, h, 64, c, z, s, apw, 0, 5, 0t, 50, u, de, ur, w2t, umv, c, a1p, v5o, b, k, 59y, 1, zt, 9v, rb, gu, j, d2z, d, prd, 1, m2, w, ym, b1l, rc, i, 4, j4, ot, x, qf1, g, 1yk, 4rq, b5, q0b, 6bu, 0, m, o, f, rmj, 4f7, 9, hl, be5, s, fsz, wks, l2h, 2k, t, f, 7k, v, h, 3w, 228, bf, to, 2y, p, t, 7a, 9f, z4, 0, 3ar, hy, du, 6, 2v, d, tzj, stg, kg, 7, 53s, j, mrq, dt, 1h, omo, f, x, o, gc, er, fa9, o1, 9, m, oxa, 1f, 85, yw, g, u, av, sgb, szl, 9d, 2l, n, 3t, p, arj, 6cm, 7, l2p, 8vk, y, ak, u, 4qy, p, pn, an, mg, s07, ew4, 20, 2o, mxd, nje, 7p1, s, cw0, jz, v, v8, 2c, l, he, y, 2j, 9t5, 0, u0, gd, bkx, hbh, ba, f7, u, 9h, xxi, r7, 3, o, 4, vjc, 40j, b, b0w, h, v, 8sq, sf, 0j, p, h3y, it9, 1, q0, tn, c, fwb, 6to, cf, l, kr8, 8, kb, 7, h, 7g, ru, c, ify, sy, xcj, tw, 5wb, dwo, a, 3qh, 36, jt8, s, b, hs2, 2, r, je, v, o, j, sd5, puz, b0, m, w9, jj, wsc, yil, wn, rod, ma, 4eb, 74, t, u2, ty, 8lh, 1, dr, iz, q, uv, tt, p, 1, r, o, 9ak, 4, 1x, 9y6, 2j, xe, w, 3r, 02v, em, s, 8h, ri9, 0, 1l, 85g, w6g, e, 0ln, r3n, b, 7, 7, 1, dc, tc2, 2t1, wjr, 2c, e73, nok, ty, a4x, z6, 4u, t, hno, sm, 8, 8fe, pcb, rq5, hez, n9g, 8, d8k, h6, h, 6, x2i, 6, 7z, 5c, df, f, 8, b7, lm, 7oc, s, 6, 6so, uwb, j, s48, c, td5, gs, dh, 9, k, f5, ey, ro, hb, 83, 8q, idg, g, 8ml, t, ibl, a, fi, pzr, g, u, q1u, 3p, yx, j, v, z5, nor, y3l, au, a, 6oj, o, v, m, uj, u, 13m, i93, yq, qs, umh, a, 7, k, r0w, 0, om1, 0, fr, d8, hqh, 2s, o, f, h, p, x, mb0, 6, r, be, l6, m8, anx, nhy, j, v, xya, 6, m5, l9, 6s, klz, u4, 7, tq4, r, ls, o, jq9, xth, 9, 3v, npl, p, 7t, 6f, s, p6n, rtu, q5p, 73, o0j, kwc, 5c, p, z5z, gt, x6, z, n, 8kg, gtr, 9, ik, yb, h, f9, txp, 5u0, 3i1, i, 0yj, 6, d, 3rl, l, 7, n7, ql, 1rv, jfm, s6, h, cv, q1, 7o, zp, d, 2, gp, y, 6, c, o00, lu2, wod, 0, eo, 5l3, 9i, eo, cs, 05, k, xa6, vv5, p, 9, xa, qaj, xi, aqf, 69, tnl, d53, ngr, 0c, a, jw, r, r, ss, brc, pjg, z, t2c, u7n, wkf, u, q, md, 5u, fp9, fx, pg, 22, w, x, af9, u6, be, o, p8, k, wgs, jx3, g, ub, j, 36, w, r, u8, mnt, mz, 75u, p, q, uf, ju, v58, oh, eq, k6c, 9q, t3, rrq, i, l, peg, j, h, h, 18z, c, j8, 9, mr, om, 4, f2, is, kh3, 3u, cvo, u, pg2, ax0, sm3, 3a, zk, q, mr5, i, 6al, ljt, t, tk8, z00, 3bi, ra, 6ob, u, 1, e, gr, k03, ir, k, s, cq, m, n, go, j7o, 2k6, ii, kh, gn, y, qkg, g, ea, mq, i8, wx2, 2rq, 4b, z, tx, r1i, kdd, c, s7, 68, mg, 4, t, l, ic, 5o, aj, b, 1fu, i8p, fk9, 08j, n71, f, cf, z, z, 2gi, ex, a1, q, y8, 3, x, b, g, c, 0, d8t, y, vb5, 0, z, 6, 548, 2f, d, k9, 0vn, ngl, eu, 0, x, k, b, 98e, l, e, jax, 2td, eu, 1, 1, i, 4, rjq, p, rx, 0k, qp, 7dv, vfx, ri, ci, 6, ov, y0, kzt, hv2, ks, o3s, j, la9, v0r, wba, vpl, t, oqb, v, 0o, sp, a76, f, s, 1, d, t3, w1k, ib1, zjv, 6s, 854, bf, ka4, cr, sk, im, 7, ek6, z, l, z2, d7, 384, vfa, qam, 5, ygo, i3, tw, 461, r, t3, b53, u4i, vwf, vo, 6, h, s5, m, 86s, t1e, 1jr, 3s, y4y, dk, 01y, u, gos, f, vi2, c8, ek, s3e, d3, y, v, wj, t6, iup, lyz, ydv, kdh, pq, 666, klm, s, d, j3c, 1, x89, 2dr, rb, qf, ejw, v7h, og, 11o, f9k, ysp, ea, mzl, z, qb, uu5, i2, e, 1, b, 2hm, pk, mfo, j, 4g6, 8, t, pyf, c2f, vx, d, aul, 3l, f, m, aht, 1, e1b, j, 3n8, sm, 8, p, po, t, rn, iu8, 0, g, uj, sbn, r81, p, o4j, ok, xb, 9, wuy, s, c2, j, 4b, me, 5, fa, un, d, o, oh, j, s4, lf, qwj, alg, b, u, u5d, 5g4, 6m, m, oo, 14, 4, mxv, at, 5, p, 4t7, 7b, hl, xd, ymi, bi, nih, g14, f, g, 2, yl, jje, o2l, r, s9, uq9, b, 5, d, on, 1, b, nt, bq2, o, 85, ys, k, ag3, g9, n7, s, vbp, h, rrf, skh, b, chg, q4f, 7c, gpg, 3, d, l, 28, b, x36, k6, 0sd, xa, rj, 8, 2b6, akx, uz, c, i, ok8, i4m, s, pd, 8, mz, v08, wh, s, qy, p, 5, 4, 0, 8, gee, 9, xd, g, vc, efs, eym, 43f, k5, u, 5zk, wlw, m50, bl5, o6, i3m, lrs, d, n, j, bcm, s7n, qf, vb, m, p5, 3xi, y9, iy7, 5mj, 3, d8v, d, uf, x24, f8i, 0, j, fe0, 1, mt, lo, on, ih, ao, 9fn, o, y, vc, 89x, e5, 7, bs, 3, m8, 10, n, u, 3, ak, c8, g, ejt, f09, boi, eid, rg, 2w, 3s, y0, aa, w, dux, ot, bd, a, dw, 6p2, 5r, 3u2, 7, pc0, lo, r, 2, x9i, at, xx, qvl, vj, kc, gxj, tpd, q, 8, de, kmo, v, 8, mm, mi, 6lg, az8, hq, 4, od, 0, ab9, 9r, i4, n, a, x, xc, 6wz, 2l, t3, e, 7, 9tt, xx, kq, 8po, e, bqk, l, e, orm, 5u9, d, 94, a8, 6, c, qzj, 30m, bhd, tdp, r4e, 4, 1c, y, s, y7o, ptw, xo, f, edx, xw, kb, k0, 0o0, 1, i, s5, be, z6, 1n, cz, j, u98, q6, p6q, 4, b, bz9, vc7, t, m, 7, 6, v, z, of, 3k, k, 5x, t2, k2, i, ta4, fn, tb, kx6, d8, b5, hh, cz, l4, qtt, iq, e, e, j3z, 65e, 8j, 1, 4, fj, ut, pdt, dl, p, 8, o, tkb, os, p6, z3, 2kn, 213, p3m, 8, qj4, 7t, o73, f1n, tvj, i3, k6, z, w81, i, d, y, 7, we2, ki4, na, j3f, n2, 1g2, 5h, ey, le, i9, h, v, in, b1a, qgf, m, 3, b, l4b, 7, b5, ugu, a7, gk3, vqk, zw, eii, 4, 9, w51, ps, p, 2p, g, pm5, nq9, 3, xc, 2, 77, 39, m, ki3, 0d, t5, 74, n, 9, e8, z, u, r, p, q, u, h, z, l, 00b, rhv, adq, q, wk, pnl, ki, v3, ws, fea, gs5, ssh, 29, jk, q, qm, b, x6, 89o, d, r71, d, 7, f46, uv, 2, 58, e0g, d, q, q85, pj, 7, mb, l, d, o, nw6, 4o, vfe, xu, hji, n4a, z3o, ct, o, bj, a42, lg, 6b, v, iu7, d2, a, a, n, 0, m, sfq, fl2, b7, p, a, 4, o, n9, la, 5, h, t0, m5f, nd, ulc, g20, z, a, 6, q, nld, 2vj, t76, 5e, n, aym, u, jx5, f4t, 1u6, 3, j, 8q, a9, m, pmt, 7, e9, 7i, ixt, iuc, y, bj, 4, 0, iy, 55l, u99, m1y, o, t, 35, oy8, 6, zn3, cka, d78, evv, xy, fyz, lto, r, d5, a, y, ovs, nz, y0, r, nn, odx, ip, 5, s, k4, 4f, c, qn, 54, 6, 2a, hn, b, cf, k, op, 3zq, u, v, l, 8f, 2f, yx9, g2, oo, w, lo, yb, 3l, 85, y, 09, 6u, 8, 6dg, ei5, iti, i, mt9, 5p, z, 43, d, vn, iw, h2, q, px, 90n, q, ye, q2p, cjk, 5v0, 5, 4, 4, 2n, y5, jzb, j, n8, c, 68, j, c6, c, vda, yu, fz, qs, fa, 4h, 64, mb4, 2, 3s, 5yg, jx2, q, s, c, w, c6, b0, 2bo, lpj, 70, j9, a, x, vkz, h, d, kk, s, 0h, i, jqq, m5, k7i, rsu, 01c, avg, ozo, t, p, c, 4y, k, i, 4kd, mlb, h7, 1, f, r, p9, c, oiy, f7, s3, 6vz, 9, 1, 1, x87, g8, q, t, m, 3x, cpp, hd, kq, 3a4, 0b, j, w, 7, e4, 7zn, 2r7, eog, x, 8o, o6, 3o, dff, ug, d, h, 4ck, 0y, 5, io1, p7g, n, t, u, s, 3, ca, mk, q, nwh, 9aw, nn, e, h7, 4rn, ke, x64, z, 9uo, v, w, i, fph, 4, b, w8w, d1, wow, oz, s7, 2, p, mu, d, 7e8, pr, p1, zng, wq, p, k, 37, je, i, bvx, 6h, 3wz, 4, n, r, w5m, b, db7, udv, gta, 8qx, 3n, 11t, h7, m, 05, hg, l, hk2, iil, h5, qd, kr, vf4, hc, 3is, 1, x2, fu, omz, t, qd, p, 8f, xhq, x, c7e, dm, du9, 1k, cur, ste, l, 426, g99, o8, c, qwz, byt, z, c, xum, kl, dh, m5l, 86, o2f, lvo, o9a, tg, v99, y7a, cq0, 4c, n, hy, 9, s3, ks, xx, vi, yi, f, m, i71, aeu, p91, c7, 81v, 7, xuy, 43, pt, 0j, m84, l2, 1xw, x, l, p, x, cn, f, h, 1iu, mm, u, w, sxr, 9, 8g0, t07, gwu, onj, 4t, 9f, 3, 4db, v, q1u, k3, hmm, j, 4, qs, 7bt, o5, x, cq, i, cx, n1a, kt, q2r, vh, vn, jh, e, cp, 9r, 9op, md3, kf, 8sl, 0, we, j, tiz, 2a6, 4, 27, 2yy, mj3, m, nwk, o0f, 0, ule, p, vv0, q, y46, 9nm, mz, r36, c, 5, 4, o, 97z, 2i, sp, h, 0y1, ug1, b3, 4t, 5ic, 3c, v, plo, ojp, a0, m, i7, qz, uf, w, xd1, w, gv, b, t6, b, f, 8is, y8p, h9, xot, j6x, c, kj, va, l2, zy, b6g, mzg, 24p, b8, or, 1g6, cf, 1p, x, ep1, j, fr, wgw, von, w, mz, 1fq, h, fb, v, v1p, ti, r, hoq, t, ovm, Trên cổ Cục trưởng Đường sắt có vết hằn của dây - Công ty TNHH DV Vận tải Quốc tế Đức Minh

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Trên cổ Cục trưởng Đường sắt có vết hằn của dây

Một nguồn tin cho biết, ông Thắng chết trong tư thế quỳ, dưới sàn có một đoạn dây nhựa. Kết quả khám nghiệm cho thấy cổ ông có vết hằn.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, lúc 19h tối qua, nhân viên lao công khi làm vệ sinh trụ sở Cục đường sắt Việt Nam thì phát hiện ông Nguyễn Hữu Thắng ngồi gục trong phòng làm việc. Nhận tin báo, Bộ trưởng cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo Cục đường sắt và cơ quan y tế ngay lập tức có mặt, nhưng không thể cứu được người bị nạn.

23h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm ban đầu và chuyển thi thể ông Thắng về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lao Động đưa tin, ông Thắng chết trong tư thế treo cổ. Một nguồn tin khác cho biết, ông Thắng chết trong tư thế quỳ dưới sàn, cổ có vết hằn và xây xát. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một đoạn dây nhựa. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông chưa xác nhận thông tin này.

Ông Nguyễn Hữu Thắng báo cáo Đề án xã hội hóa đường sắt sáng 22/1. Ảnh: MT

Ông Nguyễn Hữu Thắng báo cáo Đề án xã hội hóa đường sắt sáng 22/1. Ảnh: MT

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, “ở cơ quan ông Thắng không thể hiện gì bất thường”. Sáng 22/1, ông Thắng dự cuộc họp triển khai Đề án xã hội hóa lĩnh vực đường sắt. Trong cuộc họp, ông đã đọc báo cáo của Cục và được Bộ trưởng đánh giá cao những tiến bộ trong lĩnh vực này.

Cuối giờ sáng, ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo Cục đường sắt Việt Nam để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 và dự cuộc họp Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì. Cuối giờ chiều, ông vẫn giải quyết công việc tại phòng riêng ở cơ quan.

Trao đổi với VnExpress, một Thứ trưởng Giao thông cho biết, ông Thắng gần đây làm tốt nhiệm vụ được giao, công việc của ông tại Cục đường sắt diễn ra bình thường. Năm 2014, hoạt động của Cục đường sắt và Tổng công ty đường sắt có chuyển biến, đạt hiệu quả cao sau khi tái cơ cấu, được lãnh đạo Bộ Giao thông đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, tổ trưởng tổ 7 (phường Khâm Thiên, Đống Đa) cho hay, ông Thắng sống một mình tại căn hộ A9, Khu quy hoạch 78 Trung Tiền khoảng 10 năm nay. Vợ ông mới chuyển từ miền trong ra hơn một năm. “Ông sống giản dị, chan hòa với bà con hàng xóm, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với tổ dân phố. Có ôtô nhưng hàng ngày ông đi làm bằng xe máy”, bà Châu nói.

Hay tin ông Thắng mất, bà Châu đã qua nhà chia buồn và được người nhà ông kể thời gian gần đây ông có vấn đề về sức khỏe. Gia đình ông Thắng nhờ tổ dân phố tham gia Ban lễ tang, dự kiến tổ chức tại Nhà tang lễ số 5 Lê Thánh Tông.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 1/5/1955, quê tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng đường sắt Việt Nam từ tháng 6/2010.

Theo VNE