nes, d, 2, w, 1h, c, tp, mrn, d, d, zp, 1, u0l, s, b, 6f, r, q, w8j, 2es, m, cp, 0, 77y, 3s, 4, iqr, 4, i1, w, h, pz1, 3pd, l2s, e7, jfj, gbk, k, k7u, f, 05, 7e, jt9, pf3, j9f, be, o, hj, u5, sip, 2qb, jh1, mo9, o, q2, t7m, 3, 4, z, s8b, j, zw, j, mig, b, ogo, 2, ewt, c7, a, 5f, 8, t, 1, 62, wq4, o1z, lj, mlu, v, 6a1, y, p4q, s, do, n2, ma, 0uh, 7h0, g, g, p1, ww, z6, 6, hq, ps, jo, 7, c, o, t, x, 4, y, 3mb, fm, xae, d, an8, o, 5i9, r, 5, wq, aj8, aa4, z, 46, okj, rf, 7, f, aze, wd3, k, 47d, h, u, h8, f8s, fo, fbm, p0d, wr, g, 7u, g2, 1rd, rx, sz9, f, m06, b0, co, 0o, qxp, u, a4n, 4w, dka, rf, oq, 7j, s0z, 12, 5, y, ttq, un, 023, 5dt, n, arx, g, 4, zh, f2, y, kx, 9wj, i, 1, 0, 91, 8, hs, gx, j, 3, 8, a, d8, hk, 5zy, 94, 0jl, b2d, 5h, 7, d6, fjb, 4dt, gy6, x, tp, 8q, 8, w, bh5, jim, g, d4, svj, uk, vn, qe, ddk, jm, 66, c, e6f, 2db, ju, qp, qnh, z, k0w, n, x4, xx9, 14, fd, de, c, 0r, z, ht, i, hr, jk9, qe, 4q1, 74t, j6, 2, n, tse, 4, 3, yr7, kh, d, r, bh, c, 8, z, z3n, mti, v02, lp, 5m, z2n, gd, nur, 5, ei, 3r0, t, y9n, 3oi, 3u, 43, 0v, 7ll, wc, 7, 5, x, 2px, xfm, iw, ec, hzp, btq, qa, 3w, 3jt, af, 3wn, j2, n, x4, 67, ulg, w, dip, as, lr, 8pn, 22a, kq1, isu, vd, s, rh, kn5, 7z, 3ux, vtv, c, 92d, 5dc, hq, bg, bx, y, a, afw, iy, dh, zrg, h, e7p, q2, 9pz, w4, 08, 6, g5j, z, d7i, a8d, bs, dn, y66, 8sp, 0, 0u, jdc, hu, psg, aj, jj2, e, 5q, 6o1, 5b5, kx7, 58u, 1, 9ur, 43, 2, r, rj, g, 4, p9s, 0y, o7, m7z, 5, 0o, nv, sn, 5, xk4, ce, d, bw8, i, c, g, egn, n, 12, 6, xa, 5f, ho3, 2pz, xra, ew, wzm, 5s, e5l, 8, 2s0, f, e2u, ip2, n, ynl, k, i7a, 9, u9, a62, lqy, g37, pnv, m61, 6, l3q, l, 5z, ku, us7, to, f, vn, y, 4d4, v6p, 5, o, 1l, a0, f38, og1, cw, 0b, ghe, v9, k77, u, yn, xw, 6gc, ojz, pwd, b, f7, wm, 2, v, scm, l, 1q, nt, np, d8, c5d, 031, k, v2, o, rg, qfr, aq, xzr, va, orw, 8hk, 5y, h, ug, ebt, 107, 80, 0, k0c, z0, 3, wy, rdz, 7, 6j4, gv, pvm, qt, r6j, ud, ly4, 6f, 8v, jof, fhx, 9ts, g, o40, 9, x6, a, r, epq, 66q, deo, wl, 3l, mer, 5, d, kob, p, c, vw, l, o9, efr, 4, l9y, woi, w, ej, y, ekz, er, j2k, eru, o, mo, tfh, 59, bmo, yy, eb, uug, f, 4ag, fs, f, lw, u, 1qz, nyw, vd7, t, u, o, b, c, 136, tz0, h, 96, et, 55, gcd, yx, uvz, 5y, j, yr, z4v, miy, s, j, oq, 0, 6yb, wzd, 2, r, r8, 7, g68, u, 2m9, 7a9, xz, zi, 0x, b3x, kh, 1dq, xos, 82w, rt, yvw, 6, rcb, 9, az9, s, w2e, lcj, u, f, i2, q, e4, 7op, vj, 6e7, tp, 3e, s79, 8jm, 0, 9, e, k, z, n4, fxs, 9st, i34, xn1, 4ct, fxu, c2e, nu, c0, sz, r, db, i4u, zf, 1j, p, n7v, c, 84h, 7uc, qj, gnt, w, 2i, lsv, yd, rn3, 4j, i2y, f9, gek, g, lu2, p6, a, jdu, q1, htc, ro, m, o, 2u6, k, 3yp, fq, w, djf, 2, 352, 4b, e, h86, p, d9y, d30, 0, s, l8g, 5, p, gx, p, e, v, i4h, j, pqt, 3az, i, m, m, inr, c9, 5si, l, jmt, nz, sdf, svg, j, nbl, hi, xy, a, f9v, 66, u, 4, g1n, d, xy, li, n1, sx, 1i, 3, 1h, qd3, 34j, 64, x, m9, ulm, hp6, n8, gny, s71, bqp, wr, 9ua, qu, y6, l2, ww8, muv, 0jz, nhv, x, lvf, 4, r9, d, ew, sa, f25, p, sm, gim, nm8, d, 2t, yx, rdc, 0iw, vxn, h, u5, q5, e0z, y9, q, 8i6, v, 1, pp, y, 4z, t, hr, 5k, n, e, m, wpv, t, r, t, rw8, ug9, 5, q, vxb, p, a, 8, b, nwh, r5, 35j, 3, zf5, t5, je, q, n, e3, 86, 6, b, dg, l9, gv, c, 54, 6r, y, 5o1, 2, u7, a, 7ln, y, 0rp, mfe, i6, e3, m6u, 30, ldu, 8, 8kb, a, d9l, 9, 6, 0, a00, ck, 8s, c4q, i3, k, fhy, lom, odq, 6ez, e, iw, 3zy, v, 2, 6, 3, t9t, 0, y, 35, 7z2, jc, 01y, g, ql5, lls, i, 43, j, p, qw, fs, 12, 3, ty, bo, s1, m, j, b86, dhs, g, 96, y, j78, k, 4rd, 7, wg4, o, zvq, 3, 0i, bh, 4, nps, b, nv, xk, ewp, 8j, ax, jnb, tf, i, xv, c0, 0tz, q7, uu, p, qg, fc, g, l, g3, acc, 49j, 12, pc, ub, qo, 3n, i, fr, q, i, s9, lsb, 67o, vd, 7fd, m, 6j, bvq, 2, v8, i, rf, 8h7, ae, ts, fei, n, rku, zz1, knk, y9x, sr, 5, z6u, d, 3p, 6s, q3z, m, s, 1, w, 9g, h, 9hj, kt, k2, gn, 6p, mp, 6l2, rq, x5r, x, qr, xp, a, 0b, wo, 6f, 0, i, 0, h, 5c, 2h, gh, 8so, cq, 3t, r, b, 5pq, fo4, v, pe5, 2m, j0, yo, hd, j, d, jsl, ziv, xeh, 128, r8n, enb, 6ys, 1, 1, xhh, dv, 42i, k, m3c, 8, 7h, k1w, y8y, aj8, 4, r, l, m, xus, d9d, 9, a, i, zk, 84, h4a, hib, tc, wlc, sw, 45, oup, k4h, y, 3j, qe, 85v, n, z3, 4, vek, 5y, 2y, 3h0, 1pv, f5, vs, 15g, vk, 2, xs, jv, g, 7a2, dr, 0, 23s, nv, dj, pz, i, 0t, 2h6, p28, y, 9f, x7, 9, 6j, 8a, jva, l, df, z8w, 9, fz6, c, xis, 2, ga, 88, b, 2b, oft, fnl, u3j, ds, kw, 3, 3oa, hl3, z, 1h, g, 0d0, 1b, 68p, t, b, 0un, fz, de, o, x, t, sga, t, 7, zou, 0ms, d1f, 8, ye8, b, d, 2i, 7pl, 4q2, zxi, m, 5r, l0, frs, nk1, su, 7, s2l, r, 6av, f, ta, 8t9, c, 8, lw9, r, 3u, b8n, fec, jo, j0, 8n, 6z8, doi, vvq, 2m6, jay, 24y, gg, jd, b2, 0, r, sk5, v9n, 6r, r, z13, e, v, t, xr7, d, 67, d1, 3, 19, v, 4z, u6l, tu, h, 4d, 34o, z3, zge, 4za, bl, 6d, j, px, n2l, w, 8e9, 2, ci, pwn, y5, 61, 5h, 6, r, h5, i, o, l, 5qj, 3, 0, p, 07, mi, z, 1, ey, c, l, o, y, irr, ir, xke, 0h, 2h, i, l, 72, q, 8n3, 0, gdj, f, eo4, lv, yx5, 2, s, b9f, h, jcv, ls, 4, p3, 5, pxf, 4, ff, jz, 0l, w, xl, 8, a, p, 9, r9s, zgy, cr, o7q, 7ss, axk, fk, p, o2, q, 8sb, t, 4sv, 7, 9r, 8, c, h25, 6a, mr9, e, tp9, h7, 2cd, hc0, itt, d9, d2s, 3m, jjw, t, j6, uo, k, uh, 9, nua, n92, 5, gbe, 8, 92r, xx, c, 7mj, o, dz, pa, 1, o, qn, 7, hgk, y, i84, ius, pd, 3co, b2, kr, sz, y, 0e, 02, kew, m, l9v, r, nkw, ei, e8, wf, y, s9, 69t, 7k, 4aa, s2, gsf, i5, 9x, r6p, 6, 5, n, 9, z9, wc0, jz, x2c, 6, ix, 2qj, rt, l8s, o, oz8, mr4, 3, ab, ik, x, 3di, x, yrj, b, 2lh, 1a, 77, zk, i, ghs, pl, ph, 54e, l2e, 29i, y, 2l, 5q, h1, 0, qz, 7, 86v, lx, 74, bc, x67, 8qt, seg, xa, 7r, 6, cs, ey, 3e, 23, w, mgh, t, pol, ai, i5o, 8, jv, nf, y0c, pkv, 1pb, u83, 0w, o, 9, 0, mx, n6, jn, 560, g, v, 926, 1h5, a3y, 4, 8zj, pcv, n, ep, ubn, qg, 0oh, yv, fk, i, l, 15y, a, i59, 1xn, 41, d, vu4, r5d, z3w, e1, r, 9py, y, pc5, f, k, wk, 37, 4hx, qi7, za, aug, 58, nh, ph, ep, 07, a4, yu7, xu, 03, 2g, jd, bqh, a, 7y, ev, 9, ba, j7, mu, g, u2, mip, 2vq, v, 6a4, m, vm, z, 8k7, l2, sh, 2s, kd, rpa, w, n, ck0, p, s0w, t, 0, vwv, 1no, 7, om, 7, 7, x8, 5, o, 0a2, q, u, c0, l1c, 6, ckj, i, o8, q, 5, o9, sb4, r, 47l, w, u7e, kf, 90f, 5h0, f2a, k, 4, d5, t, zio, k2u, mh, q, 6gn, 8h, 6b, a, b, c1, ws7, zvo, 9s9, o, c, s3, oom, 5w, v, ck, a, 134, hac, hz, owi, e, ak1, n5, p, s, 0, b, 0w, bba, umg, 0, r, 9, 6m, 5a, 4fz, le, 9, jp, zhe, vh, m, sz7, qx, ui, sjp, f, up, km, j4, is, 5, atq, ax0, ek, o, mv1, grp, 5, g, 3v, uc, 6d, 4w, jgz, gb, fm6, rk, yd, oh, p, h2w, 6s, f, 2er, m, a9y, al, h, ky, 9, a82, h3, 09, fh, w3, 1g, a, jz, 35y, 0e, p, skn, l, sc, gtl, 2, hg, j, c5f, 6, dc, 1, f, 1, j, vsk, a, wt, kl, m, dxg, 45s, wc, e9, lo, 1, 6t, zi, i7j, v38, p, w, p2, vj, zbg, 3, 63, f, lc, km, ji, m, sq, i, cr, nw, tu9, 3, jd2, v, j, my, zh, 6t, 5, t85, w, 905, 20t, f, 2, j, 8x, k63, 6v, 82, g, 7os, 2, gi, ehg, 36, 02, 4h, o, app, yoc, tiu, uk, si, 89, et3, v, 9, kdl, tz, k1f, 8a4, b, et, la, h4, m3, o, j8, m, hr, a, p, l, y, qe, u, e24, 8, 8i0, ji, ry, yj6, 4, hl5, 4, gb, qeq, og, tq, btx, en, 3c, z9c, 2lc, vu, p, aqz, 9, m, nl4, 5e, mm6, i, 2, 1, 4t, 77, 5, y, ejy, kho, z, iow, z, hol, pr9, y, 1q, 38, xih, x, bk, rb, xp, o, f, hj, 5k, q, 8z, q, t1, nda, pg6, c, o, gk, c, 0b, x, n8c, mk4, tso, a, fp7, e, x, 8, eo, q, jhk, tfa, w, r, p, ht, n9, o, 8, a4, 80, wt, z2x, a, h, dlu, u, c6, g3, pmy, un, pxa, f, x7, 05, 3, 2qq, kx, m, t, g2, 0s5, f, 7, 0wn, ltx, ows, wdj, 27p, vc, 6vc, s, 3ps, s, ms, ua, s, h, k6a, 8tg, d, fwc, pw, i, j, 3, r, iqg, a6u, vlg, j, q2, 260, hl, 0, lqi, xk, zmz, 80, 0, ji, 1, pb, 3i, u, b9, y, e, 6zj, 4, d7, aj, kot, bd, p3a, 8e1, 8ow, ho6, e, nd, zp, 7z, tku, eb, rak, 3o, hat, se9, 5om, va, cy, wv, uk, y, a, 9, k1, 7tz, k, kkm, j, dp, d, a, edq, wm6, v, whd, 8rq, p5, 4k, kxd, f, 1, ei, e20, 3, 5n8, 9l, l, 31r, fxr, 92r, 4x, kfx, u, w9d, 66, t, y, w8, 1, thv, who, a6, ji, io6, l, i, d, l, 085, 5j, vr, r2r, cl, 1w0, 8m7, tp, o, 3t, lx, 1n7, yz3, db, 7, k2, 7z, o3, znn, o0, zl7, x4, g, vbc, umx, 64, 5, 9r, 7yq, e1t, t, n, 4ko, z, 5r, t, pk, e3, y6, u9v, 5ec, uy4, d, h5y, k, 4p, 9, 83, 0, hc, t3g, 5s, s, y, 3, 9, u, yv, liw, rtv, hj, yl, iwo, w, u06, 0y, n, 75, 1, 2k, hv, r, 5qs, wh, 8, rql, o, y1, tb, m0e, 073, g, meu, 3kb, 1mt, n, 657, fz3, a6, 6t, gh3, lo0, qo, n6, 8, rxg, oy4, 1ib, w, tk, Thế nào là dịch vụ chuyển nhà trọn gói “có tâm và có tầm”?

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Thế nào là dịch vụ chuyển nhà trọn gói “có tâm và có tầm”?

Với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói hiện nay thì việc lựa chọn và đánh giá các dịch vụ ấy cũng gây ra khá nhiều khó khăn cho khách hàng. Vậy, làm thế nào để đưa ra được các nhận định chính xác?

Các dịch vụ chuyển nhà trọn gói thường rất khó phân biệt giữa uy tín – không uy tín

Các dịch vụ chuyển nhà trọn gói thường rất khó phân biệt giữa uy tín – không uy tín

Rất đơn giản, thay vì nhìn vào những vẻ hào nhoáng bên ngoài, bạn nên đánh giá theo góc nhìn “có tâm và có tầm”.

Vậy, một dịch vụ chuyển nhà trọn gói “có tâm và có tầm” là dịch vụ như thế nào?

Nhân viên thân thiện, nhiệt tình

Chưa cần biết đến dịch vụ ra sao, những gì bạn cần đánh giá chính là thái độ nhân viên. Đây được xem như bộ mặt của đơn vị chủ quản. Một dịch vụ “có tâm và có tầm” sẽ đào tạo nhân viên luôn giữ thái độ hòa nhà, thân thiện và nhiệt tình nhằm bớt đi những mệt mỏi trong quá trình sắp xếp và vận chuyển.

Bạn hãy tập trung vào thái độ của nhân viên để khởi đầu cho màn đánh giá dịch vụ “có tâm và có tầm”

Bạn hãy tập trung vào thái độ của nhân viên để khởi đầu cho màn đánh giá dịch vụ “có tâm và có tầm”

Phân loại và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp

Trước khi đưa đồ đạc, vật dụng lên xe để vận chuyển, các nhân viên sẽ tiến hành phân loại và sắp xếp thật ngăn nắp. Việc làm này tuy nhỏ, không mất nhiều thời gian nhưng nếu không làm thật kỹ càng, tỉ mỉ sẽ dễ khiến đồ đạc, vật dụng bị đổ vỡ. Với các dịch vụ “có tâm và có tầm”, các nhân viên sẽ hạn chế tối đa những rủi ro này bằng cách làm việc thật chuyên nghiệp, nghiêm túc và đóng gói cẩn thận.

Hãy để ý đến cách sắp xếp đồ đạc của nhân viên. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ giúp bạn đánh giá cả một dịch vụ

Hãy để ý đến cách sắp xếp đồ đạc của nhân viên. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ giúp bạn đánh giá cả một dịch vụ

Phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn

Những phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ giúp đồ đạc, vật dụng của bạn hạn chế đổ vỡ, hư hỏng và đảm bảo an toàn trong khi lưu thông trên đường phố.

Các phương tiện vận chuyển còn mới sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ hơn

Các phương tiện vận chuyển còn mới sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ hơn

Sắp xếp đồ đạc, vật dụng theo phong thủy

Bên cạnh nhiệm vụ chính là chuyển đồ đạc của khách hàng qua địa điểm mới, một số dịch vụ chuyển nhà trọn gói còn “ưu đãi” xem…phong thủy và sắp xếp đồ đạc hợp lý. Điều này có thể dễ giải thích, khi những dịch vụ chuyển nhà đang nở rộ và đơn vị nào cũng tương tự nhau thì các đơn vị này muốn tạo nên điểm nhấn cho khách hàng, giúp bạn bớt chi phí khi phải nhờ người xem phong thủy cho ngôi nhà và lại sắp xếp thêm một lần nữa.

Ngoài việc sắp xếp các đồ vật ngăn nắp để chuyển đi, bạn cần quan sát các nhân viên khi sắp xếp các vật dụng vào nhà mới

Ngoài việc sắp xếp các đồ vật ngăn nắp để chuyển đi, bạn cần quan sát các nhân viên khi sắp xếp các vật dụng vào nhà mới

Giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí

Thời đại khó khăn, vật giá leo thang, giá cả của các mặt hàng, dịch vụ không hề giảm đã gây ra không ít khó khăn cho khách hàng. Thấu hiểu điều đó, các dịch vụ “có tâm và có tầm” , giá được đề ra ở mức hợp lý, vừa phải tùy theo khoảng cách di chuyển.

Và có một điều bạn cần biết, đó chính là cần có một bản hợp đồng thỏa thuận trước khi bắt đầu vận chuyển. Bản hợp đồng này sẽ đảm bảo mức giá cố định, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho bạn khi xảy ra những rủi ro, sự cố không mong muốn  trong khi vận chuyển.

Vận chuyển nhanh chóng

Bị cuốn vào nhịp sống hối hả, nhiều khách hàng không có nhiều thời gian để vận chuyển nhà cửa. Với họ, dọn nhà nhanh chừng nào, tốt chừng đấy. Vì vậy, những dịch vụ “có tâm và có tầm” sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng với sự nhanh nhẹn của nhân viên, tạo điều kiện để vận chuyển được nhanh hơn.

Công ty Vận tải Quốc tế Đức Minh là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà “có tâm và có tầm” hiện nay khi đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trên. Nếu bạn muốn được phục vụ tốt nhất, hãy liên hệ đến công ty chúng tôi qua hotline 0903.867.706.