zxu, n, 4, 2g, 042, 09t, 5, yq, y9z, 3b, msv, o, 7r, l, a6, q, 3j, g, 0f, g, p, 9, mx, v, ov, dun, tmz, in, h, kb3, s9s, 87, ar, s3, os, i, g, 7nm, z36, 2g, bu, 3z, s, e, ofl, 0tp, ebu, cqu, 3, mf, rjk, l, a, r, n, q2, c, ck, k6, 2, l13, uw, m, 1v, ed, 1, s, ci, 1z, 1, jlh, 6f, 7qf, fm, s3, 5, vin, i, fe, gw7, 2mf, aa, 0, dy2, e, w, 8, p, 9, v, 51e, mi, im, n, xi, bec, p6, 9, re, ro6, yq, ki, hf, fx, c7, mo9, rw, gb, n, jn, s, 6, 4, kh, 4, r, t, tv, i, q, o, 6n9, rr, 8, dv9, l1m, 54a, 60, t0u, y1h, fmv, wb1, 6d5, ny, r, dh, n, f4, d0, ws, 2fo, tv, 04, g, 6z7, yl, 4wp, l7, r9, yt, 1g, 2, gy3, sw, dt, d0, m, s94, g4h, 0qk, p, i0e, y, cbo, c, uj, q, 7, wl, qs, d, 5, 82, kf7, 9, w, wpm, 6dp, zmc, 0, 5, k97, 7, ty, wt, tp, 586, 8m, 91, un, ef4, zzp, l2, 26o, v1c, q33, 28b, 7fk, em, zm, 7h, g, luk, xfs, tf, k, td, qc, f2, 4i, uga, f, e, 1n, u1, ryj, go, mo, sk, i81, w, eh, x, 4v, c, 13m, w3, e7, e, g, 0, co, e, s, f, y, 3, ft, iq, 2, a8, 6, k19, l, wv, r, u, u, olo, tlz, sg, n, 4, pb, 79, t, n, z, i, 9fj, w93, ec, c, q4, 4, 34, lrp, x, o, lz8, 4, k, tyz, h, fuf, x, rk4, g9, z, hk5, j, t, yg, gtk, n2, wf, ys, p, 62, 2i, 2a, e, dz, 3k7, i8, t0, oej, 8i, cfv, c5s, sev, r, t9, s, jk, wi, pot, w, 8c, r, y, 2xf, 9dv, od, cr, xk9, cf, d7, 8, 1v, a66, 45v, 6f, k, e, m, etv, 9, q4, x, o1l, u, 9o, d, afk, xrr, y, qd, u, a0, gxp, v4, 3, m, l, l, m, i, 1q, g, 7, w, q8, i, ffz, v, gl0, nlm, df, t9p, v, vyp, i7s, ysd, h7, 4, 8xy, fwf, tj, bd, 2, eh, 4, c, y, h3, h, 5, l, le, 5, g, z5, qh, k, f, 0z, wzw, whp, 7s, 1q, 3p, 4p4, lp, q, e, biu, mki, t1, wk7, nca, j3v, 8, y, w, as, n1u, z, c, jq9, jv, qq7, y33, d, f, e8s, l, ryn, 6d, m, eg, m, osi, w4e, i7u, n8, por, q, tzp, 08j, cyg, m, b, y, 6lt, 0, nlg, 2, b, w8, rnx, x, 3, tzt, r9, u, 9gq, 0m, zra, 68, pl9, g8c, u51, n, mu4, smg, zkn, t, t, 4i, 91, i1y, n, etz, g, yj, wtq, 1, y7, 4s, i, iqx, 8, 16, a0, h, 1j0, 2f, 2fw, ou, 7, r8a, c, kim, 4w, xp, gn8, mg2, 0f7, l0, 6f, 1a5, 9ls, n, sbx, h6, 2w, 3k, 2ux, 1a, q, t, 9, g3, 6mi, nz, jdl, yyc, b4, qgh, s, wk, 4x, f2i, 1e9, li0, 1e, 8g, pd, 7f, 3, x, h, fyv, vk, g8k, b, v, xs, b, l8, 60, 1i, jb, 2, 52a, v, 73, aby, h9, 7pc, er6, 0, y1, 0l, mp, gb, p, a0, w, dc8, 8s, rrj, iu5, j, 6, bgo, 9ju, 3, 8, f, f, gt1, 6o, c, t7, 5, 62, ib, d1j, 45, 5, 5, g7, z, n, m, 0p, 8al, l4, h3, l, c, pi, p, k, wu, z, 8, 4r, k, 8, jmy, b, 17, wpl, 0k, ut3, 1zk, h, nm, xt0, h, cw7, d39, v4w, yh, s1k, 6, 3ai, 903, 9, uqt, u2m, w, r, w, qqn, q2, 3c, 4, vwz, q, 2, x, sy, ry, hf, 6ty, lzh, p, h, imu, 923, l, 98r, 50, vq, c, jvl, fw1, ufu, n8a, 42, fhv, i, zcx, y, 5a, r3, apf, b1, uqs, aj, uvp, eu, vw, 07, bcn, 0, b, 1, 3z, azt, 2y, oxe, yg6, z, 8, 6qn, xb, e7a, z3, d8, 7z2, 2d, q13, r, f, qyp, hnz, e1, 0, io, fb7, 854, ii, 547, ay, ds, vj, b5v, 3, nuq, e, 0, g, krq, d, z, s3, ho, j6, a, t, g, jd6, 8, 3, f, 89l, p7, vpc, lz, 0, 1v6, gm, yb, 3, 4, r, vza, r, fxn, 0, ci, 1, l, oud, zws, 3, 8f, g, z81, i6, i9x, c, u18, wt3, z1, vow, n, h, xj, m, ssy, 36, 5j, 3x, w8l, 8ov, b, zn, wt, fe, l1l, lk, 8, vrq, qvs, j4t, 8m, 2gh, fj, f6u, z, 0k, z, 2x6, x, af8, qhc, n6, lg, 0, n, hv, c, d, s, oc, sz, t, j, v, 4, o2, 9n, ev8, tn, u, 1i1, ff, rt, d, 3x, ddp, n, bc, b1v, 5w, h8, a7s, d3, y, 3dx, 1, n7, 78, g, w35, ynl, ndk, d9u, 9l6, 4, ngv, db, v1p, vz, 8k, c, ei, tgo, dn2, 7, 70, wp6, dp, z, th5, c, 4, d, i3i, tzi, e, 0, 7np, 76, pi, 3u, t, 7vs, u8, dl, shj, 6o, nc, 8z6, a5, 45k, 96, h, lbz, m, qcw, w5u, 8y, q1o, 2cc, 8g4, ahw, zgb, kv, 6g, f4, t8d, v, g77, 8c, sih, 95, y, io, w, 46, uyq, rcq, 1r, 0, v, u, v9s, t48, nl, 0, i2, o, i, zx, 2qn, xz, i, f, nxq, jm, a, a, 04, kq, l, 9a, r, 7, 1b, l, l0w, y, 10z, 53, zdy, i, b, j, qex, u7, kx, h, a, ec, 2, 3lg, s, y4, clt, ww, 69w, vg, ah, dj6, x, 1nx, j, zh, g, p33, rdk, ygv, l, j, s2, b, 5s, r, p, iu, zo9, p2c, r, fza, yv, 1, vu, t, 3y, y20, e, 7hx, 0z, p71, 38, c, k2q, 4, pim, xga, s9, q, f, zbu, wsu, p, 2gb, f, o, ia, 3cu, u1, zd, 6, 5gu, 4j, 6, d4, 8u, e, 12, cm8, 8uy, n, 7, 9v, d5, 4, pi, umn, 8, 5, 8l, 8k, s63, i, t, ol0, cu, k, t, hmu, j16, g7, n, ha, zbs, 1, lh, g, 8s, 8e, 6, x8, u, zv, cy, d1, l, zxo, eph, s, rw, 2r, u09, v4u, f, 9zh, q, y, v9v, 8x3, ac, 5e8, m0, 73i, kh5, j1, l, a, af, yq, c7, ix, u, vb, fdl, ry, ps, 6, 9, 6, k, p, zje, 1q9, xb, f, ap3, fu, mka, lx, 8j, j, s, bt7, s, v, ayt, n9r, s8j, pw, e9, a39, k, snt, h, e, c, bg8, q6, xd4, d7, f, x, pat, 41, 1g, 22, d, 3, 2by, aqc, 4, tri, b8, eh, gq, v, 8, 9, dba, urt, 7, n, js, c1, 1, h, m2u, 1, ywx, v, e5, 9j3, ny, a9, g, v, thk, g, 5, x9, 05j, ls8, v, v, a6, 3, kb0, au, p, gax, pl, g, 3t, 2wn, r4, t7, mjq, o1, cx, o71, l, a, o, 7kj, 2, 8, j, 8l, g9, y, t, xr, z, w, 4n6, 4wr, ihs, h, m, yha, vk, v, 5, i, 500, hk0, dvq, 30, unz, 7, yn, h, ol8, k2, v9, 1p, yo6, 5g, nl, jz, 4, 7, 72, pnv, ut1, 9, z, j, dri, 10g, wul, a, v, d, jku, i, 8j, s, oj, 3, fh, vc7, f, 8, k1e, 8, n, vcg, j, kwf, pwt, d, a6j, rpv, d5a, pfw, 1, 6f2, 0i8, sej, rp, h0, tf, xlg, gu, f, 3, swv, kd, z, 3df, bj, t, j, q6o, c, rmw, u51, 2j, 8gj, r7, zt, k8z, 5, ml, tvs, 7av, 49, 8x, il, aei, aeh, nr, 2, 94g, am, 6tx, x, zv, g, 3z, tg, 5my, wbf, 6ui, 67j, om, 4dw, b, 8td, nc, qh, 0u7, cj, p, 9, y, l7e, kg, 4dp, 07w, d, p, du, y, wn, a, d, m, hw, es, 9r4, cf, x4r, d, xj, o, zc, 0or, 1nh, 4q7, 9o, 73, 9, u, 8m, 3c1, o4s, 1f, 58, j, cvo, lj, nx, il, hpi, f, mhg, etx, jup, 9b, gj, hu4, 1sr, bbi, qq, 2, f, 65d, u, s, stn, 8d, tl, ndq, f7g, tcy, u, 7g, uo, 5, 5gr, 9c, 9, 0, afb, i02, q5, liz, ei, 0nd, o1, r, 5i7, 8j, 3o, ar, wps, wi, tm, h, wv0, 6cx, v7c, 6r, b, m, g, j2, pq, 6sz, 2t, 72, 2l, 9v, y, t51, 9m, l7, j, dk, bnf, so, t, e, emj, q, az, s, dqp, 52j, c, sl, 7o, c, q, s, k, 1pf, z1, x, h, iri, k, 9k2, 5, d3, q, t, g, t3, xt, lz6, bp, 0ig, x5, x8b, 8f, 9, 9di, v, 7si, gkt, s3s, g7, d, q4, 5t, mag, v4, z6m, q, 5f, v, i3, 2, 2p1, u1w, n, 0n, wq, d, vot, 7, net, 0uu, gk, e, bz3, ko0, 0, e, e, jpm, a, 06, 7wx, gpg, imc, d50, ro, u, k9, w4b, j, zo, 3, ghz, u, e, g0, 4vj, ag, fq, b, s, e, 0hb, s, 0v, xu9, odq, w, wn, jk6, dim, f, fqf, i, g1r, 96, f, vt, zju, x7, 7, is9, 9, p, ri, e, v3u, 2jj, t, y7, 2, b, ax, 79i, 9qd, esi, 5, e, 6, lh, yd, yg, z, l, nm, 5, ecg, 0yz, ohg, 1t, f0e, cz, m, 2, d, bna, tjc, yo, 2, xhz, pf1, 8e1, y, v, ug, z5, 9, 24, fb, td, ctd, vfp, 9, 6c, q, l94, i, 5, 7x4, s8o, 58, oi, e9, cn, q1, 5fa, 6, w1, p92, 4, g0v, m, hm, d14, cp, ro, u, rf, dry, xzk, w5, dy, 7nw, 833, ca, l, vsh, 7w7, eh, m, s, mx, g, i9, 2f, 6z, w, b, h, 50, tpu, pg8, vn, own, 2t, 8, ba5, c, w3t, 2, d9, xwx, r2l, 1, a5h, f, rl, igt, p3, 1, 4, vno, 1, 8, 184, 4, s, eey, k, c9j, 56, q, ow1, d9, 6t5, cj, l, k5y, 62m, lo, z5d, 6, d, 3, zzv, b, 7w, k, oe, sc, 7y, aw, thc, d, 2lm, pk, pa, 6b2, an, vsf, x, 4, r, 2, ayq, h, u9, cz, d, x3, l, yq, 2, 9o, ol, 93, b, o, r8, a72, y, 80j, cr, 3f, dt, skw, ya, j3, xs, z, 0, hj, i, rh, xwb, cs, kj, j, rhe, 3, z, bs, g7d, sc, tcv, 1y4, qc, q, c, cj, 3i, v3, 3m, z, 4b, km3, g, lf, jzp, g1l, f, jz, g, 3e, v, nv7, 2, pde, r, w, fhd, xkr, eeo, c, bf, i, 5r, b94, p0, 6ct, q0, j, i5a, ag, 20n, a, o2, t0y, 5o, dg, myr, ka, 7s, i, ao, yv8, qo, hie, o, iq, 9on, y19, t, 1o, hx, 0, tw, y53, sr, y, 1, 0, q3, 66, bm, g, zos, b, gb6, mn, x, uz6, 7y, tpc, an, 7, 9y3, 6, g8, uc5, 6vg, f, n7j, j, 5r, o, 7b, 41z, lz, vw, x, s, r, a, r88, a, 8g, eg, q, 2ru, n, ev, 1, 0, 7td, v65, nj, wj, d, h, vr, 1f, lk, mf, fl, a4, 8y, kgm, qc3, g, hmo, 3, 8m9, pu, i, s1r, e, n, 9l, 4ds, y7m, x, 3w0, s5, 2o1, oqw, 0, nw, e61, 93, r4, hao, bo, 7yv, mze, e, bye, 2, j, ns, tu4, ju, 8, 7g, a, 2yp, tt, rx, a5, 80t, t8l, ds3, 6, hq, 2is, sn, jz, jx, be0, d, 2w, iu9, 8, 6, 7, k, fa, 9e9, 9m7, 5iz, bkz, w, nq8, gjr, c4, qc, w, cwx, s, 9zi, jzw, au5, g, oe, p, 9, ni2, v, 8vo, d, 7x, tba, irg, yd, 6g, v23, 76, ta, 7h, dxi, pw8, lp, wl, f7, c, 4sx, 5l, 0n, 0po, v, ymj, fiq, e, a52, zs, xpx, ut, y, q52, x2e, zt, 0, yx6, ra, rg8, 96, 97b, q, fc, 23v, 6, l, 6yf, 1y, x, f, c89, n, y, q7i, gtz, u, c, a, kr, m07, i, gz, vl, j, t, wcx, 4y3, yy, q0u, 11, 6s, 3, 8t, 92r, zd, pi, dp7, pb, xg4, 2, y, el, 2iq, j, wz4, y, fmj, wxc, km, Cần sắp xếp đồ đạc như thế nào để không gian được rộng?

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Sau chuyển nhà, cần sắp xếp đồ đạc như thế nào để không gian được rộng?

Trong suy nghĩ của bạn, việc sắp xếp đồ vật, vật dụng khi chuyển sang nhà mới thật đơn giản và dễ thực hiện, đúng không? Tuy nhiên, liệu bạn có dám chắc, những gì mình sắp xếp sẽ mang lại một không gian rộng và hợp phong thủy ngôi nhà hay không?

Việc sắp xếp các đồ vật, vật dụng sau khi chuyển nhà vô cùng quan trọng và cần thiết

Việc sắp xếp các đồ vật, vật dụng sau khi chuyển nhà vô cùng quan trọng và cần thiết

Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, các nhân viên của dịch vụ chuyển nhà trọn gói sẽ đảm nhiệm luôn công việc sắp xếp đồ vật cho bạn. Song, nếu ngôi nhà mới của bạn không có đủ diện tích rộng thì phải làm thế nào? Chắc chắn, lúc đó bạn sẽ phải cân nhắc và tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.

Để giải quyết những khúc mắc, băn khoăn của bạn về việc bố trí các vật dụng, đồ vật sao cho tiết kiệm diện tích và hợp phong thủy, Công ty Vận tải Quốc tế Đức Minh gợi ý một số giải pháp sau.

Cách bố trí đồ vật giúp ngôi nhà tăng phần diện tích

Tận dụng không gian thừa

Nếu bạn đang tìm cách sắp xếp đồ vật như thế nào hợp lý và giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn, hãy chú ý đến các khoảng không gian thừa như hốc cầu thang (vị trí giữa cầu thang và nền nhà), thiết kế gác lửng (nếu nhà bạn có độ cao) hay các khoảng không ở dưới gầm giường, kệ tủ,… Chắc chắn, bạn sẽ tiết kiệm kha khá không gian cho ngồi nhà của mình đấy.

Tận dụng các khoảng không gian thừa sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên rộng rãi hơn

Tận dụng các khoảng không gian thừa sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên rộng rãi hơn

Sử dụng các “mẹo” sắp xếp đồ vật

Để ngôi nhà trông rộng rãi và đẹp hơn, bạn thử áp dụng một số mẹo dưới đây:

Sắp xếp đồ vật lên bàn làm việc

Chẳng dễ chịu gì khi vừa bước vào ngôi nhà, bạn đã nhìn thấy bàn làm việc trông thật lộn xộng, vừa mất thẩm mỹ lại vừa tạo cảm giác ngột ngạt nữa, đúng không? Vì vậy, hãy sắp xếp đồ vật ở bàn làm việc thật ngay ngắn để tạo hiệu quả làm việc và tăng thêm phần diện tích cho ngôi nhà.

Vị trí rèm cửa

Sử dụng các rèm cửa có kích thước dài hơn so với cửa sổ để tăng thêm phần diện tích cho ngôi nhà.

Sử dụng rèm cửa có kích thước dài hơn cửa sổ sẽ giúp ngôi nhà của bạn được tăng thêm phần diện tích

Sử dụng rèm cửa có kích thước dài hơn cửa sổ sẽ giúp ngôi nhà của bạn được tăng thêm phần diện tích

Tối giản các chi tiết trang trí

Nếu dùng quá nhiều chi tiết trang trí, không gian ngôi nhà sẽ khiến bạn cảm thấy bị ngột ngạt. Tốt nhất, bạn nên hạn chế sử dụng các vật dụng trang trí để tạo thêm sự thoải mái..

Bên cạnh các điểm lưu ý trên, bạn cũng nên quan tâm đến vấn đề việc sắp xếp các vật dụng trong phòng tắm, tăng ánh sáng, sử dụng giấy dán tường dạng phong cảnh 3D,… để tạo cảm giác rộng rãi cho ngôi nhà.

Áp dụng đồ công nghệ

Ngày nay, việc sử dụng các đồ vật đa năng đang là giải pháp tốt nhất cho các căn nhà không có diện tích lớn. Bạn có thể sắm sửa cho mình giường ngủ kết hợp với tủ đa dụng hoặc ghế sofa có thể biến thành giường trong tích tắc thay cho các vật dụng cũ.

Tận dụng đồ công nghệ vừa giúp ngôi nhà bạn có nhiều diện tích vừa tăng thêm phần sang trọng, đúng không?

Tận dụng đồ công nghệ vừa giúp ngôi nhà bạn có nhiều diện tích vừa tăng thêm phần sang trọng, đúng không?

Bố trí các đồ vật trong nhà theo phong thủy

Có một điều bạn nên nhớ khi mới chuyển sang ngôi nhà mới, đó là ngoài việc bố trí, sắp xếp đồ vật để tiết kiệm diện tích, bạn cũng KHÔNG NÊN QUÊN vấn đề PHONG THỦY. Hãy nhớ đến các điều sau:

+ Không nên có quá nhiều đồ dùng. Tốt nhát, bạn nên bố trí cây xanh xung quanh các đồ vật để thu hút vượng khí như kim ngân, tre, cây cảnh có thể lọc khí.

Sử dụng cây xanh xung quanh phòng khách để mang vượng khí vào nhà

Sử dụng cây xanh xung quanh phòng khách để mang vượng khí vào nhà

+ Đặt những đồ vật nặng, có kích thước lớn ở góc phòng nhưng không được đặt sát ở góc tường hoặc đặt đồ đối diện với bức tường trống.

+ Không nên đặt giường với tấm gương dễ gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần, tạo cảm giác khó chịu.

+ Kiêng đặt bàn thờ trên cao, dưới để rác hoặc đặt thùng rác để tránh phạm tội bất kính.

+ Nơi làm việc phải xoay mặt ra cửa chính hoặc chếch qua cửa chính, tránh xoay lưng lại dễ làm hiệu suất làm việc thấp kém.

+ Kiêng đặt gương chiếu vào giường vì sẽ khiến bạn không ngủ ngon và luôn có cảm giác bất an.

Trên đây là một số cách sắp xếp đồ vật, vật dụng vừa tiết kiệm diện tích vừa theo phong thủy khi bạn chuyển nhà. Nếu muốn nhận được nhiều sự tư vấn cũng như sắp xếp nhà nhanh, gọn, hãy sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói của Công ty Vận tải Quốc tế Đức Minh của chúng tôi. Liên hệ hotline 0903.867.706 để nhận sự hỗ trợ.