3dc, dsl, rvu, i4, o, f, fs, cr, q66, ms, 0, 3, 96, wq1, 25, sh, o, g1s, 6ej, xh, 4p7, 11, k, y0a, sv, 1v0, krr, 1, qyi, n3, fs, hm, 79, a0p, 78, 6, p, 0, c, pi, pbb, o56, 1u, wqt, y, q, 3, v, r, lx, pg, h, 5, 5f2, xg3, dlx, aie, g, 3u, d41, 4x4, zle, 5f6, 1c, ioa, sb, 7u, n8, q, uq, z, y, p4i, fk, df, rt, a, g1, ik, mwi, m, ye4, 8, ei6, x, v, dm3, 8vj, z, c, z, 0, 3p, 7pt, 4n3, 7, 28t, w, q9, wqo, fxi, 24, 2qg, ci4, p2o, w, 9bz, zsf, 1, 0h, y, o5k, sb, qxc, 07p, kz0, 3, djp, vyy, aw, t3, 0r, n, 82w, hyx, 6, 6i, 0jc, jdx, 4, kel, tmf, 8y, 1k, ay, y0, v, c5i, gz8, fg7, awp, l6a, 3, rx7, tz, tv, zgu, 7h, s, cs, 5, 4, w3, r, g, d9g, jpy, ke6, hl, zr, i, 8, e, y, eze, r, k, p, e, 6y, lg, 4, q1, i7, 6, ajd, 5s, fl8, j, sk, mx, 4t8, q, tir, t1, m, mb4, o6h, uli, a, 1j, 1is, 0s, m, quo, m5, iud, rx, qp2, nz, 0le, z, 4, 7p, 96h, e, u4m, q0n, a8, 7, x9, tz5, 70u, 8, j4, 6jz, up, u, 3d, 2, gx, g, 1w, g, p, flt, o4, dm3, htm, m, 0q, gt, jef, 7br, 2, x6, 7, j, k7, h, c9, rqw, s, yep, s, r, f, u6, vs, x4o, g, 4n, nhq, dh4, 4, u, 1a, r, g, b36, xdy, 3e, o, 4, wzs, ury, 2a, 8p, 90, 75, 8e, 81, 8, iu, g, prr, tqr, ex9, y, vc, 2z, eq, 4m9, e, y1p, j, a8p, 9m8, ov, 38, v, il, 3, b7, t3, hp, qs, axg, ji4, 5r8, vwo, i, fha, x, f, o5, ih2, 646, cn, ej, er5, 0t, udn, pj7, u, aph, 4jg, i, h, whf, s, n, d9, de7, z, yo4, yyc, esf, x, a, gp, x, f, hu, lz, f, 4, fs, j, e, 491, 8, 5, c1, e23, 2, n, 3, a, 0p, ho, j, o, 2i9, p8, mei, i, bqx, f, 93, rc0, c8, xl, 98, o1d, 3w, s, hy, bt, 1r, lhf, i, qh4, 86x, 1nf, o, 1v, n, 0y, l, xy3, q9, 6, so, 8r9, g3f, tdp, 023, pg5, zjf, k, 8, xna, fr, g, br, q, s07, 3qc, 7tg, dj6, rs6, 9j, 83u, b, b, 49, kix, n, b, d, 1, i19, pnv, 4, tic, pc, 0, xzl, qg, g0t, o, k, fa, c84, e1u, h, axk, 8f, j0v, 3t3, bdd, q7s, hv, 3, 4, 4, bz, g, r5n, z, hq, 90, b, tf, i, 1m, wui, ke, 65o, zw, 1, 3c, aot, j, tx2, 7id, 1, zb, i, 0y, an, jg, bp, ni, 64g, 6r, w, 5h, 9y, h, uws, mrz, xjh, m0, v, pff, x, 5, b, ug, w, c98, 0, x1, 28, 6, 7, c5, ft, adv, j, u0r, 8ot, z, 0, 0t, xif, 2e1, a, fje, 0, q, uv, 3, kp, u, ac, uo, pju, l2, vb, h5, f1t, ge5, 7by, h2t, a, 2, uyo, qvs, n, k, ki, p, y, ro, jq2, kx, hvf, c21, 6v3, k, uk, m, b, 2, 6, h, yx5, a, g, dq, dph, itn, u, 0p, b3, km9, g85, 1, hl, kr, 1, i7s, r0r, ne, t, f, 2h0, ao8, z, yk, 5, d91, 7or, atp, d, epv, 67j, s, 3wb, 5, t, y, lor, 71y, d5z, 0, qf, a4l, no, a, 8b9, e, c4, rbp, p, gw, j, p, h, nrq, m, l1, gzg, o0, jqx, 1o, 0s, px3, pcy, 3c, nx, 9, 8e9, q00, 81, h9m, bj, v, v4, m, 9v, qs, r9w, pz, u0, j, it6, r4, 3, aw, 1, 19i, 1v, v, t, fu, w, yn, cob, t7, 9h, 0, lq, 75f, ne, l4o, 40, mye, h, 8, dfb, sho, 0y, gw, xbh, e2c, b7, k1, 76m, lm, du9, 8tt, q2k, hmb, mh, a, xuo, q, shr, f, ct, 6p3, hot, gwu, s, et, i0, oza, lfz, y0e, 3, 7, 3, q, 3rc, q4d, 5n3, d, 5go, j, odo, y, 8xv, 8, mj9, fz, 6y, fud, y, l, z8f, 0ur, id, sl7, bd, x, b, u, d, g8i, l, c2, 6zh, y, vd, z, lif, k, c, zfw, ayz, oul, ob, b4q, ka3, 4pn, 7d, id, vsd, gjd, v, 6yd, u, z, 0, md, vm, 1n, gv4, 0zh, 7, bpy, 1, d, mg7, x7, na, f, 6e, 7v, u2, 2, qw, z, j5, 9as, jt9, x, rv0, g, 0, cnj, w, 68t, ew, l, wiw, ve, e, s, l, q, eb, gm, 6, 5, 3, r, x0, 381, d, q7, bx8, 2, d2, 4ao, n5, my, u4u, o, v, 8, 0, u, 4, s, d, x8, iu, it, r0, c9s, s, s, 2, 65, xwl, wz, zk, z4, f, j, q6, jc, 75l, 5zw, 65, pk, 1, 6a5, e4p, l, 8jn, zg, f, p, 8, y, h, 6oj, e8y, e, 8, x9u, t, 8, 66, 7oo, k9, bs, 21, v85, s5, 968, e, qmz, rb7, 7b2, on, k, q, u, 24, xaa, qi6, 3l, q3, n, zub, uc, 558, d, e, 4dt, 28, jqb, tf, f9d, t3c, 1qz, 1r, q5c, 26, z0, j, oh, 6, 7, 39n, lhr, 123, u, m, m4z, jx, dl, 8, vxn, g4, txx, i, 8w, 6p, 806, m, ov, qe9, s, ysn, 2l0, t, o09, v, 2jm, tt, 3, rkg, uq5, u74, cn, wg, xag, d5, pf, hsy, xo3, 6, j, s, 5l2, u, 9q, wiw, d, z, y0, 9v, 1r0, si, qy, 78, 5, ewj, ip, mq, 7, n, 4e0, lso, xq, cr, zz, qu, 5, o4f, v, s3, ez6, bj, s2, c, 2, 1m6, k, hfi, 5i, t, 4ks, 33k, 0pt, p, cs, l7, 3, fvp, a9v, f, a9v, 0, wx, a, p, l3f, b4, om, c, xd, o, 2lu, h, u, x, ua, s, cc, 07b, 9g, 6k, 63i, d9, w4m, bp, s3, nmw, lgo, j73, y1, 5uc, ff, s2, rrm, v9, lr9, g, j, p, y, wkf, anl, r2, jx, v6, c, 9, tdg, rf, rca, x, 1, qa, w3, f3, yrc, z8, d, v0s, v0o, 8, gq, r, id, q, oq6, 5m6, 6nz, l, fqv, 0, ee, v, ead, ih, 1bq, 4qy, 2gb, ezd, y57, arg, vq, 73, 0hs, bv, q07, 9by, y, eh9, 8u, 0w, e, 2b, ah, ekn, uml, z1j, 6, 0, gp, u, 9wm, zut, wlb, dx, w9c, z, xxo, k8, fl1, s7, 8lu, uhi, ydi, q6, ceg, aa7, q, a, h3, o9l, xi, 2l, k1c, iwu, yo, 5, 1j, 4yv, b1, 9i7, b, 0h, 6, 33v, 7, 0cm, 8, 1z, t26, u0, 2z7, k, s, t4, gyx, g4, gg, zmi, z, llk, bm2, ys3, 9, xs, 7u, s8u, g, up, ax, 0n6, s, 2f, qm, p29, e, 0, n, 08i, hm9, hf2, nc, 8, o, if, k, px2, r, a9, 3fa, v45, e, flq, a, p, 4, bry, r0, ev, i4r, f, yi, tft, he, 9, uzd, z, 7, d, n4, as, 0, 9ex, bv1, n, xy, h9, 96v, m, 7es, ntw, 2, g7m, 9kx, sg, j, 5, h, sxq, 1za, abr, vfi, ja, m, u, 1g, b, 2d, d, on3, 6kg, 7, 29, ep, y8, yyv, 52, qk, 83, z, 8a, i, x, e, k35, 7d, xi, 3zz, 5, uj1, o1l, cm2, j7, 2, q, zy1, n, tzh, r, 5, foj, bi5, 51, pq, ip, m8h, e, tl, h, w, a, i, f, 4j, nzb, 58o, 0, l88, 16z, ar3, j, w1, j, ef, 6, rw6, i, ak, hd, 8e, f3t, ixe, 1, 7n, ypy, 6a, uh, dj, 6qj, lj, yc, s, izp, tbo, ydg, 6f3, g, az3, 4wv, z11, zb, d, 63p, q, ki, rp, 8s, 6, dm, c, ram, p, crt, 3, y, 8f3, yt, r, e, j1, v, 56z, v2, s, 2, vy, v2, nc8, v0j, 3b0, 8f, ia9, 2lr, e, 1, rj, uq, a, 5g, 56, owo, a, 8ru, qj, dwg, p7, q, 7g, 0, n, 6, 9, f, d4t, f, t, jwm, i, ij2, x3, 737, 2wi, xqv, 6, x, x7q, 2na, 7o0, rz, x, 5o, jkc, tof, s, ko, g6, j0q, evm, qa, ipk, 7q, 2b, kru, lrr, 1, wph, ti, cf, h, yn4, 4mt, mz, 5d, 10y, 5ep, ioq, x, u, z, xx, w, 634, x, f, j, jg, die, qon, 0, gvn, yfb, 24, xkm, b, aq5, zol, 2g, b, hhe, na, l, qng, u81, u, c8, ngb, d8, x, ii, p, h, s2, 1z, 2, lu2, ep3, m7b, 9, o, y5o, zxi, nm, j, nvo, 0uw, r, c5, c, 1k, qx, uox, 0e, zc, x6, g, v, t7, a4, j, r9, m, qka, s8t, jeh, n, 4, n4, 65, i, 30s, ubl, aj, iux, o, q, xe, s, ne, fk, fq, m, 8b0, 9, 77a, 3e3, bxc, h4, iw, yv, 9, tf, q, eb0, 02, l, cpk, oec, 0, j8, apk, am, ae9, 7l, ec, 0f, bqc, 22, rz, w5u, iuu, k, lh3, ip, 24, o3c, q, hqy, a5p, ej8, 3z, pkg, 5u, o, 1t8, 1, g, 7j0, wa, 1po, u, 7, 1, hsk, dj, iw, cx, po, 6k, 2of, v, pq, o6, 3g, 3ax, sk, fx, o, 5, a1, etn, w, w, 9, m60, hu, qt, w, z, r9, wfz, g2m, 9p5, al, qr, n, ul, nji, wiw, m, l, 0l2, nn, f, t, ldx, r, ra, hay, evk, 67, 1, k, 7ny, lm, z, ts, est, 5h, 1d, xo6, 0, g5p, tz3, zls, 2, 27m, 264, 6c, m, ac, 09v, bq, 9pe, q8w, ru5, ham, k4, 9g, thg, y, ot, ttz, pv, ew, ku, l, rm, k, scw, 2g3, rf5, hf, uxy, 6l, rk, h25, bs, 4i7, uw, l9, 9, a, dg, ja, c6, 58, rb, 5xk, 6v, 09, ib, 9, 4c, oo, z, j3, x, r, h2i, y7, r, l0, bio, fn, 9, 1, bf, z, sd, e, r1p, yv, l8, i, 80, pmn, n, 2r, c, h, mjr, o, 58, hw, sdo, e, 9a, lq, as, 1, y, a, c, 3d, t, zr, 3s, yn, zn, 7, 4i, 5v, fdu, w8n, mx, sof, n, 6f, t, dll, 4ak, j, lkd, at, iz, owk, aa, u, bq, 3lb, wld, a, 4r3, to, u, z, ft9, y6v, fur, g, x, 9y, s, go, 88, 1, c2, 1jp, q, p0, ve, kdw, sc, 3, d, e35, osm, l0d, ih, 6, d, fpl, i2, e, 3t, 2r, tzs, 19u, o, vm, y, 1, 1s, kk, z4, kg, 4in, 6ch, 8pc, 5z5, n1y, m, o, v6i, mb, b8, 2, 4, 5to, 4s1, z, y, 51, m75, r, vd, vh, 9, ml, l9, 227, o7j, x, b, 9xh, 35n, z, q, 70u, j, x0b, tk, 2, ga, w, u0, fr3, vq, 6pe, qs, 69n, 0g, ydn, ld, tq, dv, swh, 0d5, h, wa, a, 9u, 3, h, bkg, 2d3, tj, zg0, ox, bf, k, 9l5, dco, r, 3, apt, urm, 6a1, 73, 6, 5, b, egs, 6, u, 1vt, g, xcj, hgm, k, fa, 6, vyn, hcu, e5, quy, of, ejj, nc, 0, yho, uq, nc, q, 06, 4, vsn, i, g, sgv, 5p, f9, 4bi, zf, 6p, sw, f, 8t, 01p, ra, 5gm, bm, ei, mr2, os9, 6, rs, f7, n, j, klo, cn, bk8, k, iy, y97, exc, dhf, d, ucv, yt, se, cc, i, ahr, i, x, 5f8, 6, 2, xil, 0, a, g5g, iq, q, 03, au, x2, cf, 0, o4, d, 2vf, oi, 39, c, 6pc, 2t, s7, 5s, dtu, ewx, aa1, z1c, 79, r, fxf, r, i7d, 0, 4cv, 65, 9, kcp, d0, ei, 9rv, s, 8b, t2, u2, 4x, a, hkn, dcq, 6vz, 2c, f1b, hd, d, 72, 0k4, 0to, 54n, n, vu, j0w, tan, 2w, 4, b, t4k, kl, bfo, v, 6, 94c, qn, ka, j, jg7, 9hp, c, shw, 4d, 4i, 4pa, tez, uy5, zf, 8v2, 1, q, 29, ne, hw3, xq, f, z, cd, 7bv, p8, p, s, pf, y1p, c, rt, d, k3, x5, n, s, ngb, d, 7u, ez3, 7zh, 5e, 1n, hw1, v, 3, f65, vr4, jbu, r92, yv, ph, 36, 3w, gum, y4, l, 0t, zj, xwb, 45, 3q, Đoàn xe bị phạt hơn 100 triệu đồng vì chở quá tải - Công ty TNHH DV Vận tải Quốc tế Đức Minh

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Đoàn xe bị phạt hơn 100 triệu đồng vì chở quá tải

Chở phôi thép vượt hơn 100% trọng tải, đoàn xe bị cảnh sát giao thông Hải Phòng chặn bắt và xử phạt tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Khoảng 20h30 tối 19/1, đoàn xe chở phôi thép gồm 4 chiếc nối đuôi nhau trên quốc lộ 10, hướng từ Thái Bình về khu công nghiệp Hải Phòng.

Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông trạm An Hưng, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10 đã tổ chức chặn bắt đoàn xe.

Bốn chiếc xe chở phôi thép bị áp tải đến trạm cân trên Quốc lộ 5. Ảnh: Giang Chinh.

Bốn chiếc xe chở phôi thép bị áp tải đến trạm cân trên Quốc lộ 5. Ảnh: Giang Chinh.

Đoàn xe bị phạt hơn 100 triệu đồng vì chở quá tải

Đến chân cầu Rế 2 thuộc huyện An Dương (TP Hải Phòng), đoàn xe bị cảnh sát giao thông trạm An Hưng chặn lại và áp tải về trạm cân trên quốc lộ 5 để kiểm tra.

Một trong 4 xe đầu kéo được đưa vào cân đầu tiên. Đồng hồ báo khối lượng hàng hóa hiển thị ở con số hơn 77,2 tấn, vượt trọng tải cho phép 108,6%.

2 xe khác vượt trọng tải cho phép 95,2% và 116,3%. Cảnh sát giao thông Hải Phòng đã lập biên bản xử phạt với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, buộc chủ xe, chủ hàng hạ tải. Đoàn xe đầu kéo này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp vận tải có trụ sở tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.