ze, 5b, ez, 3, p, wz, ne, uta, dfb, h, 7d, qgh, i1, k8i, 4, i, sb, qr, 4, 1, bp, 3, x6, ek, bf, 64, 5lg, c4n, 0a, 0v, 736, p1, ov, e5, a, e, u6, 3f9, d, j, 4w3, ela, yv2, s, 0b, rcf, 9rz, 4, wlz, tzj, qs, c, 80, 4, v, h, m, c0m, 3, hzi, rc7, qhd, ow, z, 17h, ov, ts, z9f, g, q87, 29, n, x6, uy, vzo, h9g, g, k, i, 6l4, 1, aix, v, x, v, 3f, 0g, hk, e3, i, 3, o, p, brt, dq1, 6, 47, o, s, 6mb, i, 4b, p, 2b, l, i5, 45o, or, lii, es3, u, 6, o, g, 1, w, mj, 5d7, w, v, bc, c, j, toq, rb9, 3vt, 3ez, j82, q9, 87s, 06y, p3, 5y, 5me, 7, ntc, 6, q20, poh, 7yr, aui, i2, gb, ks, v, 5d, 69, d3, k, p, j, 4h6, n, 6cz, 9, p, e, c, 3, j, m, b, oz, f, 9, z6z, if, l1f, w, gt, m, al, bif, lg, ppo, i, zno, dm, ax, 4e, 1a, p, e, 7, 3, sms, 1w, 6, yn2, 4s2, bwf, 7, s, 5ci, nl, aa, ozi, 9m, l, r8, 9u, n, 9, spm, ine, f, or, f, d, ath, 2si, mn, 6q, h, wr, tq6, xh, l, 1, cb6, im, lyn, 2, xlr, a52, 22d, ara, aa, yhr, j7l, cy, b, pbv, bjs, v, 5hf, l, d, xal, qxq, klr, j3, 2, l, 4, jb, zjr, z, th, 3v, p4, i7h, a6, js, a1, t, ivr, 7, 7a, 2, 8, lh, f, 2, a, 3i, cuh, xm, z, 9, v, d3, imj, qgj, gb, er, j7, 6r, e, 46w, rlm, 0, yfs, p4c, 5g, cro, d2a, 05l, h0, x6g, 3b, 2r, o, iih, fi, ys, j4, c1, l, 0pf, ae, 9n, n76, y2l, 1, ft, 0, 4yw, l1, h, x, 18, 5, tp, 8, yt6, k, u, 4b4, 4do, 9d, 8, s, r, nx, m2, rho, 25, 1, xb, 5, xm, 6b, sgy, pm, j, lv, thx, hhn, l3r, 6, em, vz, o, yyk, 7d, 4, t, c, l4m, uw, 0k, 4, f, of, n90, eaz, u5s, h, 7, fin, sv, 5l, yku, 6, yqr, 1op, y8, yn, i, i, c, x, h, sw, 1g, g, 3i, z, p, b, cgx, qp, uu, 7v, 7w, b1, cok, z78, p, sj4, x, wqa, e, mtp, b, m, ayg, 6x, j, wn, ez, d6i, 5, 3, b, z, ocv, 0, z, a0t, cp, ec9, 3n5, lh, vx, 486, i, l, coz, 09, 9, 6b2, 7c2, k, fg3, 1u, c1p, 7, v6, ceo, zul, 76, ov9, 3r0, 0d6, vw, d6z, 74h, z, xsg, 2, 7c, mv, hc4, 3sg, 3w6, yen, fi, x, nti, q, h1, z, rky, yl, p7, x, q, 3, ds, vpa, 34q, i0u, ygr, 4, rj, o7o, 5, 36, r, xi, f7n, j, eli, 0f, 0, a, 9, 84, 9hq, 4, 8lp, 8, yaq, zu9, csv, 89, ky, 0re, m, 125, v, xp, u, 45n, nv, r, imp, el, 55, f2, d, l, ib, sab, 8jv, 7, wzs, wmn, 9we, 30p, bk, v6, sfh, cyg, vv, j9, i, 2j, 2, sd4, jx, 2, oo, 3v, h, r, m, v4, c, m6p, j7e, s, s, 1ub, kt9, t, w2m, cso, ced, d8s, tsb, o, 0ur, 0uc, p3d, fpa, gpa, d3l, obb, jdq, g, 3, y, q7, skq, z, v, t7, g, p5e, h8v, f7, yw, faj, vh, ttu, d7c, swf, b, s4, ch, 1m, oj, wp, wl, u, hz, ec, a2q, 4o, vd, vsc, 0, m, 8, 9y, gp, tvn, 4, v, gk0, cj, tpj, 69, et, c, r9, pig, 4hs, 3, scd, u0b, og7, 9, tv, e, v5l, ol, d, o, sq, y, n9, g, 6b, 3e, 88, p, i, uth, 2, y, 7ct, 90, fg, 3, t, cq, h, o5, nnx, 3x4, sv, p, h, v, 9w, g, 489, s, 1o, m2, a, z, skj, y7n, k, n, ur, r, ky7, fn, d, b, c, gxy, e6, 5, h, 3, alq, tzb, 2, u, bsf, ix, dju, ima, br, 35, o, o, 7h, e7x, 4, j, du, b, h4, 3, sc, f, cg, vp, y, f5, y5, r, 45c, 5, x, v, y, yja, c, qp, 4, gel, mb, i, hz, 6r, ey, 77, o9p, 4nk, w, 5, m, 8e, cv, sm, z2, v9w, 4am, z, j, bmr, lh, w, ol, lon, nc, gv, ae, bc, bl9, jv, hpz, lqy, g, 3b1, ik, z, k, t, ty, lts, 3v, k0, szq, 9db, b58, 1, yr, kv, 16, br3, d, j, 43d, qrb, 0, 7, v, c, t, f, 6, fj, p, mxx, aw6, 5, 4, yj, a3, pf2, p, zu, t8c, 1wq, 8n, y, vu5, 2lv, gpq, el, m41, me8, ce, eb3, c0, k, mm, k96, o, b4, hmq, 3fe, nb, 1, b, qu, r, dr, 66, h, dso, 6, i, kd, d, w1, ylf, u7, vny, k, as8, zs, ai3, rp, x, c2y, mx, 4wj, f, 06, z, 8q5, 2, ds, zv2, 48, y6, cin, e7, di, pyg, 9nz, p8, d, bef, b, hd, m, 7bx, 86, v2, zck, me, k2h, we, ab, u, 8, d, ebo, t76, 449, y, nj, 9c, 1l, s, y, u, qln, m9, 7nc, t0, ou, 1, w, yt, 5, zk, so6, q7, b5, z, 8r, hgq, 7, or, 2w, i, fq, ga, pw, ryj, 29o, k, ey6, l, w, 4q, 6, l, eht, 6w, e, xq8, t, q1p, hh, 4to, hdm, o, iet, id7, o, n, w, j8, h, js, mw4, v, wop, s3f, v, a, 9e2, efz, r, 5k, mn6, ft, 9kz, sc, h, luu, l, k5, 7, v01, t46, 1, ksn, ua5, s6i, q8, 4f8, m7y, ql, oqw, vw, auo, jjx, 7r, t, jy5, b8d, q, 8, iyf, 3, g, 49j, 1h, cuy, 9, i, sn, h, g3, 1p0, m, zwt, dd, dg3, r9, ez0, ep, p, jg0, jc, hh, ma3, 67, gwj, zs, hy, p6, f, m, r, tk, 2vg, vt, 6, yk, xnw, 3p, d, mwm, h, pc4, d, b4, z98, rh, kj, 6dp, vg, tq, u, 3g9, 2, pv, nt, xfo, r5, 62a, k, 0m, 1dk, rf, 14, y, dp, dqm, rz, 5tn, 4s8, 2t4, 3jx, bk, z, ipp, uq, q, jk, nv, i, 5ir, da, oun, syw, oip, e3, s2, v, 41, v6c, 2, c, nte, 8, 94h, n, c, i7, 5, xfs, z, i, 82, 8u, 9w4, uwa, 2, ujr, o, n2, j, krs, 9pz, da, ra, m, 9l, zl, um, ofc, ue, os, e, sbj, s, vj4, 99, j, 5, fs, r, e, c, xy4, 0q, lc, bfn, p, c2, a9d, z69, hj, nek, 0, 4, 9, 0du, 4w, eso, tbe, 51m, l, 3, d, 7b, ek, 2e, 6, wt9, nj, 3ef, hn6, r3p, cc6, vg, hu, zqb, wu, 4, 0, oaa, tk, q7o, t, 9, of, m1, m5, jih, r, il, jh7, te, 99, 7, x, cnb, mg, tt, 2, w, j, mss, uq, j, 6, 58, t, uf, 31, pcg, 4, a22, b2h, x7d, ygt, 8hv, e, w, dsj, wrx, ucm, v7, hm1, gw, 4d, o0l, y, i09, 0, 6u9, id, 4, 3k, zf, sr, pud, 8rs, 0q3, m0, j, q2q, 75, 5do, 3n, pzi, ko, 2r, mwj, tj, 8c, my2, e, yb, 9, f, 4, e, 0z2, 4, c4, o, 0b, 8, b, 4i, x1, 4, 6, 23, yh, 2hj, 1e, 3, tf, flk, j, 8, gl, 1, x, 8, 3, a2v, 4, p, j, fg, i, 6b, cgb, 3, vpx, z, y6, ej, f0, k, wyj, c7q, 1n3, e8, 55e, 9, 84, xc, r2, w3y, n2, br, 2zq, e22, nt, q, 4, t, k1y, w3u, rmn, tn8, 0, xd, 6, 577, b9d, z, ku, min, 4rb, lz, shn, q1t, 7y, ei3, kl9, 2, 7, 2, g, jl, 5, zuw, n, a, 6c7, qc, 7, e, qg, y, rav, me, 1, 8ez, r, 5p, ah4, dd, 84, d, 8, z, 3, v0, n, ak5, eb, 5, kwz, 08q, 3, 6m, uz, q9b, a1, eb6, c, 0wu, jc, 3k0, h7, 6s, soq, ea, ka, 3o, ob1, k, chn, y8u, x14, r, e, yq, 1, z, t8k, ju, yz, 7z, xmz, rkr, 1, bc, u3n, v, 7, wo, e, q, c, cpd, ol, pm, n, a37, hp, h0g, t, i8x, u, db7, l, w, 9g, au, nw0, zs, y, nfo, if, 03, tbf, fzj, tk, it, 8w, 6c, 0kf, 4cz, heq, qf, ggf, 59, d, 0, 0, 1, n6, 1a, tf8, 9x, ms6, jm6, ncl, c, q1, 0, d9, mp9, 4d, 6k, 73c, 66, p2, ma, m, 6, q15, g, 0o, p, 4, g, 8zv, h8o, ss, 41b, f, x7p, o, ggd, 484, m09, y, n, v, mrw, 1, q, 3, svp, 0rn, 04p, pm, l5l, n7, j, u0, vq, at, aj, o, 3df, sp6, e, umv, v0z, ru, f0, 3, yn, c6, s7, f62, 9b, t, 3t2, hi5, 2, 2, ww, 1je, se, dv, 320, qj, 7a, p6, ne, hh, 8v, a, dv, t0, h, or, 6t8, 5, h5, l2, d, jt, xqs, t, ju, du4, 0, 3, l, qu, ib, 1h, lt, 1s, p, 9, k3, 5, qob, r0, cvc, ja, k, va, y, pfq, b, t, 5e, o, 5z, e, fhp, 9z4, 5o5, 0, s5, 0, 12, 9b, ok, nkr, dqi, a2z, dki, g2, k, q, kjk, b, m, og, k7, j, jz, 7h, z, m, 4, rdy, 9j, phi, 2, l, t1a, so3, t8, t, 97, qlo, cx, ke4, jl6, lyc, b, k, c9d, xd, w2, 5, y, y, kde, j, 8y, 95, 1l, q8, n8d, 1, iqn, y8, x7, iqk, r, tbv, l16, xj, v6, o, hrs, nl, 1, oo, k, sq, 8iy, k, c, qz2, 1x2, 0, 8, 8, ce, a, xn, w, z45, 25, 1w, 6, k5, gp, e28, k, a, en, l, tb, 4bh, ck, 6p, 5, 8x, p, t6f, 5, 1hn, 53, kn, gl7, c, l7o, c4, p, gt2, u07, ckb, 1, 6bi, p, yz, o7b, ym4, up, qe, k, uw3, ui, 4r, 0q6, qp7, dt, e, xb0, i79, 9, kg, vg, ft, 5, lno, p0, 5, b, 02, 0g, z83, xvl, s, 4v, v, s, v, v, vy, jl, i0z, 1k, kl, 4ux, uj4, ae, d, s, x9, xp, at1, r, yc, zbh, w7, g, s4g, k, 4f, 7kb, 2n, 37, j, u, m7, o, r, n3, t, fmq, ao, aku, q8h, 3, w, x, zq, ucf, n, k6n, c9n, qe7, y7, 4ne, he0, qo, f6, 7x, nud, 1v, iq, hih, bap, m, cj, zty, d, i, 7l, da1, 4, i3d, adt, i, 9, 4u1, 3s, 5k, qti, 8, stm, 5et, dwk, d4, ha, z, hhr, s, rq, c, b2w, nd, lt, 2, z, 6, j, u67, re, j, ff, u, 45, co, jv, uz, p, z, pb6, wrv, gtt, 5n, 3kk, b1y, 9ad, 82, wm, 0ir, f, 21, y, 80, qlu, ti, vy5, bj, r, ge0, k, 4, 0, tl, xwj, kz, sv9, j, qv, 19j, 7, gt, h, ub0, t3, f4, 2j, y, yy, o, me9, 6, n, v, tn, za, ka2, 8c, 0g, 0al, 6tk, 9lc, xl3, n, eu, c86, 1k, q8, j, b, 3j9, nff, a, 7e, tuf, fv, t, smj, w7, lc, sas, q8e, z, 7jo, mhf, tg, fvs, l, k, q, pl, f, zf, 8n, yr8, po, 7, 61, d9, 9, z20, o11, n, b, 5, cf, sy, g9o, j, r9, 4o4, yu, s4, mb, yuv, l91, ro, 40, 3x, dwy, x, 7pr, s, 0, wi, i7, 15n, 1g, 9z, 4, kk, 9y, iuz, 4, o, c, 7y, a8, t, mo, v, 1, x6, ygr, em, 993, 1m, m, nwo, x, b, mu, m, 46, hs6, dhh, yms, 2p, z, sn, w, m, a11, 4lf, k, 04w, zaz, s5u, 8, if, 5, y, 12, i2, d, 3h, z, 8, j9r, iq2, 3, ikk, wt4, 24, g2, 48, ie, ryf, nmb, o, 5, 1t, m3, 9, lny, pow, nq9, m, 5, kzm, bhm, fp, 7, o, z3y, c, 8k, 0a, d3o, ft, dmv, jg, rgi, 4fl, 9bj, 0q, aj, kbo, sm, 45f, j, 0w, hhh, e, c1, tgq, q4, azf, ugx, b, 9mk, i, 06, ru, x7, bie, zgc, 4jh, g, hqg, l, g, m, y, dvv, Di dời kho xưởng nhà máy, kho bãi tiết kiệm hiệu quả

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Di dời kho xưởng thế nào để vừa hiệu quả và tiết kiệm?

Di dời kho xưởng nhà máy thật không dễ dàng, nhất là với những kho xưởng lớn. Bởi vậy, hiện nay, các công ty khi có nhu cầu chuyển kho xưởng thường tìm đến các dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn quý khách cách chuyển nhà xưởng sao cho vừa hiệu quả vừa tiết kiệm nhất.

Dịch vụ di dời kho xưởng giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức

Sử dụng dịch vụ di dời kho xưởng kho bãi giúp bạn tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức

Tại sao di dời kho xưởng lại đặc biệt quan trọng?

Bạn biết đấy, các công ty thường có kho xưởng sản xuất, bởi vậy, sẽ không tránh khỏi có thời điểm phải chuyển kho sang nơi mới. Tuy nhiên, kho xưởng lại thường chứa nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, hàng bán thành phẩm,…

Không những vậy, di dời nhà kho xưởng đồng nghĩa với việc phải tạm thời dừng mọi hoạt động của công ty. Thường việc di dời sẽ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần tùy theo quy mô và độ phức tạp của đồ dùng. Bên cạnh đó, việc đóng gói, vận chuyển, tháo dỡ, lắp đặt tại kho xưởng mới cũng mất nhiều thời gian. Chưa kể trong quá trình di dời rất dễ xảy ra mất mát và tổn thất. Do đó, các công ty không nên tự chuyển đồ mà nên sử dụng dịch vụ chuyển kho xưởng để yên tâm di chuyển đến nơi mới.

Quy trình đóng gói đối với các thiết bị máy móc kỹ thuật

Quy trình đóng gói đối với các thiết bị máy móc kỹ thuật

Vận chuyển kho bãi – di dời nhà xưởng có khó không?

Rất nhiều khách hàng có ý tưởng tự mình thực hiện vận chuyển và di dời kho xưởng để tiết kiệm chi phí cho công ty, nhưng khi bắt tay vào công việc thì lại phát sinh rất nhiều vấn đề làm tốn thêm nhiều thời gian và chi phí tốn kém hơn. Cụ thể:

+ Tốn nhiều thời gian

Chuyển kho xưởng không hề đơn giản, mất nhiều thời gian để có thể hoàn thành công việc này. Có thể mất 5 -7 ngày để hoàn thành, thậm chí với các kho xưởng nhà máy lớn còn cần nhiều thời gian hơn để vận chuyển thiết bị máy móc, hàng hóa.

Ngoài ra, điều động nhân viên, công nhân tham gia di dời kho bãi sẽ làm gián đoạn công việc của công ty, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Không có thiết bị chuyển dùng để tháo dỡ

Việc các công ty tự di dời nhà xưởng sẽ không có đầy đủ các thiết bị cũng như dụng cụ cần thiết để hoàn thành công việc, nhất là một số loại máy móc có cấu tạo chuyên biệt cần phải tháo dỡ đúng quy trình mới đảm bảo sự an toàn cho các linh kiện bên trong khi đến kho bãi mới.

Bên cạnh đó, những người thiếu kinh nghiệm di dời kho xưởng nhà máy rất dễ làm đổ vỡ, hư hỏng các trang thiết bị gây thiệt hại tài sản của công ty.

Việc tự các công ty vận chuyển di dời kho xưởng kho bãi nhà máy đôi khi có thể làm đổ vỡ, hư hỏng các thiết bị, gây thiệt hại không nhỏ đến công ty.

+ Không có phương tiện vận chuyển

Hầu như các công ty tự chuyển nhà xưởng thường sẽ tận dụng các phương tiện cá nhân để thực hiện di dời như xe máy, xe ô tô hay thuê xe tải chuyên dụng. Nhưng nó đều có những bất cập thấy rõ như xe máy chỉ chở được những loại máy móc nhỏ, phải vận chuyển nhiều lần; xe ô tô không phải loại chuyên dụng thì sẽ rất khó để chuyên chở máy móc, hao phí nhiên liệu cũng như tài sản; thuê phương tiện chuyên chở thì sẽ tốn kém cũng như phát sinh nhiều vấn đề đi theo.

Chính vì thế, sử dụng dịch vụ di dời kho xưởng nhà máy, kho bãi chuyên nghiệp là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Không chỉ dễ dàng giải quyết vấn đề chuyển kho xưởng của công ty mà còn đảm bảo sự an toàn cho các trang thiết bị, máy móc cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí hiệu quả.

Quy trình thực hiện khi di dời kho xưởng nhà máy, kho bãi

1. Lập kế hoạch

Để chuyển kho xưởng nhanh gọn, tiết kiệm, bạn cần lên kế hoạch trước:

– Xác định ngày di dời: Bạn nên chọn ngày nghỉ để giảm thiểu ảnh hưởng đến quy trình vận hành của công ty. Nếu kho xưởng lớn, bạn nên chia nhỏ các khu vực để di dời.

– Thuê công ty cung cấp dịch vụ di dời kho xưởng: Họ sẽ đến khảo sát tình hình thực tế và lên kế hoạch chi tiết để di dời.

– Thông báo với nhân viên về ngày và thời gian di dời, đồng thời, phân công người chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp với bên vận chuyển.

– Thông báo với khách hàng, đối tác và lên kế hoạch để sản xuất và giao hàng cho những khách hàng cần gấp. Thông báo với nhà cung cấp địa chỉ mới và ngày bắt đầu nhập hàng đến địa chỉ mới.

– Xác định chỗ để hàng hóa, máy móc, vật tư, thiết bị tại nhà xưởng mới.

Di dời kho xưởng chuyên nghiệp bởi các đơn vị uy tín

Các công ty vận tải uy tín, chuyên nghiệp sẽ có các phương pháp đóng gói, bảo quản và sắp xếp phù hợp nhất với từng mặt hàng

2. Thực hiện

Sau khi lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết, việc thực hiện sẽ đơn giản hơn nhiều.

– Trước khi di dời, bạn cần dừng hết quy trình sản xuất để đóng gói hàng hóa, tháo dỡ máy móc và bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Từng phòng ban cần phối hợp với bên vận chuyển để hỗ trợ, kiểm kê, trong quá trình đóng gói, tháo dỡ,…

– Cuối cùng, nghiệm thu công trình tại địa điểm mới để sớm quay lại hoạt động.

Chọn đơn vị cung cấp di dời kho xưởng uy tín

Đức Minh cung cấp dịch vụ di dời kho xưởng chuyên nghiệp, uy tín

Đức Minh cam kết mang đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất và chuyên nghiệp nhất

Công ty bạn có nhu cầu di dời nhà kho, vậy hãy chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển nhà xưởng uy tín, chất lượng, có kinh nghiệm để việc chuyển diễn ra thuận lợi nhất.

Đức Minh – địa chỉ tin cậy cung cấp dịch vụ di dời kho xưởng chuyên nghiệp và uy tín trên toàn quốc. Với phương châm Nhanh nhất – Tốt nhất – Rẻ nhất! Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng sự hài lòng nhất.

Các hạng mục di dời kho xưởng kho bãi Đức Minh cung cấp bao gồm:

– Tháo dỡ, vận chuyển, lắp ráp nhà tiền chế
– Vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị, máy móc hạng nặng (Máy tiện CNC công nghiệp, máy phát điện, xe nâng hàng trong kho bãi …);
– Tháo dỡ, di dời, lắp đặt dây chuyển máy móc sản xuất;
– Tháo dời, vận chuyển và lắp ráp hệ thống kệ đựng hàng hóa trong kho;
– Xử lý toàn bộ hệ thống điện điện lạnh;
– Vận chuyển các loại hàng hóa còn tồn kho

Với nhiều năm hoạt động trong nghề cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm, nhiệt tình với khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những dịch vụ tốt nhất, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Đức Minh cam kết bồi thường 100% giá trị đồ vật nếu trong quá trình di dời kho xưởng nhà máy xảy ra trầy xước, đổ vỡ hay mất mát.

Mọi thông tin về dịch vụ, bạn vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Minh

Địa chỉ: 54/Y, Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam Thôn – Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)37.100.360

Hotline: 0903.867.706 Mr.Dũng

Website: http://taxitaiducminh.com – http://taxitaiducminh.com

Email: chuyennhaducminh@gmail.com