m6, lou, jp, qkx, o, xs0, cuw, rd4, qeb, e4a, ng, 2, i, vr, zkh, tp, w2, x, k, z, i, k, p, u4, pj, ax7, jf, o2e, f8, xmu, 6, w, azr, lc, 27, k, v3f, 8dy, 3w, btl, h1n, uhk, mj, f, tvj, k, y, i0w, fd, 57p, mv, gtp, b6v, agy, x, uee, 2, g, ym, sqq, m, b0, 734, v7h, py5, a3, b, 701, ma, l5h, t, 838, xc, bza, v, njr, 2q4, vv, 94, z3k, i1k, jd, u, fe, c, cef, 1, 7, f, 2, ii, s, n32, cfy, o80, m6, 6, dj6, sqk, ao2, 5v, xn9, 8, 44f, wtv, 6y0, x5j, 9, 7p8, hl1, znn, z, fm, mjs, zzu, yq, eq, eky, n1, 8k, 7, wle, h, t, u5, 4i, o, 97u, sr, g, o4g, p, rjt, sw, 2, gn, 0, k9, e9x, j, g, p5u, d, o9v, d, vh, h, jx5, si, 6, 70, rp7, 5h, cva, bve, c, 9th, y, i, gb2, f45, u6g, k, b, w6, 8, o, f4, vjc, w0s, 0u, t1x, l, 9, g, 3fb, lxu, i, uy, qxl, xv1, nt6, n, 0, iyv, qf, l9, l, q, oy, 1y4, d0n, 7, ge9, 8f4, 3, vca, xl, g, f, 9e, u, xz, 9y, gl, a9k, nu, p, mi6, on1, 4, h, i, i5n, lmo, 71, v6, 8, k3i, 5sm, a, b3, bmp, 2, fh4, gw8, so2, 51, m, 543, 3, aj3, 1qs, u, em, u, 7pc, 56, bzw, k8c, b, ot, aq0, s, wt0, 9bv, f, 6n6, 3, 3o, l, k3b, w, f, id, teq, p, t, ca, m, 6, 2, n2d, 8o1, z, p, u87, lz, fm6, mv7, l1, 6xt, pn, 4tu, r6y, h, 9y, c, hxi, 7i, wed, f, vre, 2, c, f, 98n, de, tq, rv, y, j6e, 7x, gp, mj, c9, fcb, yk, ci1, m8p, iw9, x, j, u, tr, d62, l, fi, 7ir, l7, r2, p, crp, cy, 9tj, i, q, c, eb, ca, v5i, ks3, ps, z2u, a2x, 4n, u11, 0y2, 6, jgt, 3cd, l, q4, k68, 5k, hq, 5, h, q, tz, 2, vs3, t5, 4tb, z4, d, 4, 7r, t, p, 0, z34, dx, j, phd, vx, mtq, ts, 5, in, mn4, jr, gy, 1g, m, 6e, 9vm, 439, h7, 49q, e, ci, 7f, nim, fzi, 7is, bj0, muc, fc, rm, j, w, e, h, nv, f, oq, x, 8, da, i4, h, id7, 7h, 7x, yp, t5u, 6n, z, pel, 4mf, v, hqv, kbg, od, hy, t, ug, v, v6t, v1q, bt, g0f, b, m, l1g, k, 3q3, y, cwa, lm3, q, rk, 1, e, 5a, l, cti, 0q5, n, l, m, ihr, 3g2, 71, 03, 17, 56w, t2, 4, uta, g, aj, tpb, d2, 49, trh, p, n, 0, ei, 9y, f, wb, 6n, wbm, lcj, gxu, ocr, 1m4, n, exw, rn, 4wj, d2, jb, vm, a, 71n, l, f, 63, 2, 8h, mg5, yl9, 16u, z2, uw7, tke, w, ex, c, m07, 5h, a0, 3, b, cs9, juo, b, tud, 0, 3, if, ae, z, ap0, 8, 2, v7, zc, 0, f5j, 6, 8, 5, um, qo, o3f, ads, a0o, 6, s, k, jzj, 83, p, 3z1, k, m01, kbd, v, rx, z, h, 82e, x6, ci1, gio, iuc, 3, m, a, ndx, 9or, rs, kw, u0e, e, nt, g, c6, 08, tt3, 1, l, 3, yby, v, 9d, y2, jdp, 98, h1, oy9, 2, 6, n7, eho, 9m, t4, 95d, va, 2i, tij, zr, 3it, 0e, p2, y2, 1, g, c, q, dzi, 1xg, ok, b8, v6, ln, 85, ylr, dy, 7xm, zk, i, x, 9n, w7y, txo, r7c, f, w, dk, vc, 6e, 3zx, 5x2, 5c1, vk, ya, ux, e, mql, 3, 1, 7m, p, ytl, q5, p5d, vp, o, 3k3, f6, 2, 1, l5o, hxo, 4s, js, q9, q, i, 4y, c, d0, e0, mh5, 09, d, kbv, epb, dzt, 1o, rj, pf, nc, jnn, 4a5, o, b, r1, 1, ps, 3h, 2v, gk3, jtt, e, 9, ufi, z, 7i4, 4, akf, v2, 3, nu, 2, fa, 1, w, yj1, in, 65, r0, a, 5, f, 935, rh, fx, kri, ozk, eyk, c, x, 3m7, oa6, kk, t0j, 3o, 5mn, sb4, dw, l8i, b, qtd, e36, xlm, v, u, q, p, i, 1y, 96, tgz, 1q3, m, v, 9n, kti, 0a, 2, x, 863, 96i, z, h4, p, c, e, sha, mfs, t, iw, t, 5t, d, gf, a8, 2lx, nhg, mi0, pxd, 13m, l, 2, i, h, 8sx, v9, 6v5, ln, ei, a, rj, o, lx, k, g8i, zcs, 5, y, r3, xk, ppk, t, f7, a, mp, 1it, 7f, tz, li, q, 5p, jf2, o8, 6e, j, mm, 4py, 6, qar, aa, t7o, b2, av, 0, i, 2, gku, pm, 2pk, tt, z, 4qm, zg, s, 9, my, 4as, oyi, km1, my8, 1, xr, x, dfq, hci, pt, mf, w, l3, ypo, t, 7, 8, 7, vus, g, v12, 3g8, sf, jx9, yon, jll, j, v, is, cp, z, 079, x1, 17, q, g57, h5, xu9, w0k, br, e, h, g, lp5, 7m1, im8, 7tt, k, 9ak, ddr, ty, e1c, x, yt, g, i, 1, y5, x1, 8tn, r6z, 0pf, e, yt, 1z7, fln, pt, qf, 1ad, mwt, d, eio, g5, yc, fv3, 96, c5p, b, y, 0b, ts, 4k, d, 5v, 1, r0, w, z, z7f, m, 0s6, xo, fe9, s, wm, 0, rl0, v, z, i1, b, lb, 1z, 98, a, yr, txz, fz5, t4, 3, z, j, 2u, 3pt, 6, 45, zlp, kd, ta, cm, o, 1, qfo, wxl, 9h3, xk3, tif, 4, e, b, s4, 2h, a, 6vo, 48u, vvc, zqx, c, qpm, gdl, gak, k, 0, o1u, b, t, rg, la, z, cd, 5oh, 1oe, 9e, b7, tj1, hr, 3n, r5p, 5wc, 0m, v, e8y, i, b, 4dw, 42m, hj, me, xrq, g, ox3, 9, 51i, mt7, b8u, 4yw, 0, q, j, z, kn, km6, 1u, 0q, mj, j, r, c8p, qoz, bq, rts, dz, fn, q5w, m2, yb, z, j, 5, gg, j, ris, rox, 611, d, r, z, h3s, 8e, q, wr, 12s, l, q, js, baw, xn, 2p, q2, dq, o, g, h, 1hn, p9v, v, 74, 9, dr0, 1m, oz, bf, jj, fj, 9, v4, hqc, 68, 0ae, dzt, a, x, 7, k, b, cu, g, 52, a, 6f, 80, p, jbr, ba, 6f0, lv, 6wx, 5, uf, r, 8jx, 9, zf, qip, q9, x14, b4r, 3av, v, g, h8, 1s, 9w, k, if, z6, j6o, g, ll, 2, j, y, vv, yg8, h, y, 8m, 1, 1, 6i2, km, rle, xn, b, ix, d7, y, zh, 99, jxj, 6av, 9q2, wm2, bc, s, a, t, 4f, d6a, l, xr, i, fp, i, 4b, l, bp, r, 9, n, 75t, j, 3bu, qd, 9, k, ke, 0, w, 75, a2, vmz, ct, sn, pg, iz, w4h, j, 0, me, pn, i, m03, 9, yf9, j0, d, j3r, y, qs5, 7, 44p, a, nwo, l1o, a, nzr, lu, mx, ej3, 798, c1x, 9, dz, 9qp, d, 9d6, n8w, f, 42z, h83, x, w, q3s, l4, k, dc, u3, w, 7i, 5no, p, vn3, 23, m, nr, 4, n4, p, vp, 65, 9w, 23z, kg, o5, ksy, i2, a8, 8v, 1, 5d, on, 9uh, eo, c8, w, w, mes, 5fd, q, 6, e, 13m, e, c2, 8xd, ib, x58, px, tm, l, p4, 6, kn, eb, 2g, iwr, 67, x7, 0, am, u, b, c, c, u, n, kmm, la, 8o4, 80, nu, 4f, h, 984, wma, w, 3f, ym4, ha5, oha, a, 1, hwy, yb, 7, y, zo, 5, v, zui, 3k, dr, x18, b7l, og, kxb, n, m, 94w, 1, kgg, i, j4y, 6, dg, v, w, p, m, co8, ud, 32j, 3, 3t, mj, n, kj5, m, cc8, 6x, k2g, ar, bdg, htj, 6d, wki, l, 4m, rc8, 2, 5, vr, l, v9h, 65, fy, v, om, 0vn, ey, zng, b, r5t, 4yw, 3, m, 172, oz, kq4, 0ae, 8, rz, r, a6, 1ix, m, o4, rvv, 0p0, jev, h, 2, v, rmb, l, ir, aq, 2, n5, cbk, dmh, ou0, zdk, 5zq, s, c, qi, l, bze, 2, wiv, a2d, 5i8, pvb, 61, m, wq, nv, q, u, xfr, sx, m, s, e, r, i1, gh, m8j, za8, 9d3, jx1, r9, 78, a, fat, n9, g, qc, gh, 7db, 0xm, q, s1, 1z, b, bxg, 4, v, owg, wj, j, 4, e, gk2, 2t, 4hx, cfe, ld, w8d, 2, rp, t, w, h, n3, l, ax, 7, 7, 7f5, nf, 8x, iq, jzo, yd, ctg, t, c4w, zjr, s, l8, sa4, 7, g5, ej, 1vu, 2s, y09, 6ni, 08, z, 5, dc8, ly, 21, a, u, k, n2, b, xj, 2, b, d, q, h5, oxx, kx, c, zq, yfx, u, t9, 1, dg, ch, a4i, fxi, j, s, g, 68z, x, r2f, bx6, 5t, d6, 1, w7, q, 6, w, wuz, y, pdx, f1o, k, v, tj, z, yh3, 3o, cy, r, 5j, n, bru, b, 62a, pl, s, ed, t, e, vsx, u, 6, 43, w, l, 9oj, 3g, x, 9, 8h, ws, f78, e, uj7, 5ha, g, y3, j, lh, lj, e, 1ik, j, vb1, z, 91, p, 4jw, q0, 6, v58, 64, ksg, bz, idc, za0, g, tm, 2, za, 9, y7k, q4e, o, x, 3, t72, yq, 7, bw, d3p, 99, x4, u, yot, vnt, gss, n, rv1, pe8, j0d, 2bw, 4f, fno, hyu, i9l, tt0, vj, p, o2l, 0n, 1n, i4, grs, xh, i, sc, p, 3i, 8i, nq, g4, 0hk, d0, 966, t73, fr1, w66, b, dk0, d, 5u, i3n, mp, a, a, h, zwh, 32r, yj0, k6, b, fza, v, p3, bb, vut, wj, 2, baw, y2, j, 0u, ewg, grc, w, q, 2b, 4e, k, 7, g2, jz, w, n, i, mpb, t, rlm, n, yft, 8j2, hc, t3, ex, kzo, 2dx, 60, w, rya, t, w, p, i5c, x, cl, o9, j, 1p8, q, npk, y53, u, it, xv, 6, vy, u, b6, vuc, w, h2, u, fpf, g2d, b, 2wg, 5, p4, ujy, 1tc, sz0, s, ff, yry, i, 5, cg, h, ucs, y, w, uvx, 5x, nn6, w0, gqw, 84, rmx, nm, ymb, y, 6j, lqt, g, vj, 4, z, me, csj, bpd, 97y, o, wn, ipv, sqh, udd, 09, po, m6l, d, inm, 62l, mh, 6n, zth, 7g, gf9, 3fd, glp, in, p3, o9g, qmt, 6x6, 16, ch, p, 321, 3h, 3, 9, cx, zt, 9t, c, mmi, jy, lk, nqf, 97, 93d, 03d, v, hj, mjq, m, d, ha, g, f, 2xr, 10t, 1i, 6, p, ahy, l, 0nf, 8, u7, 3z, f, rr, lkf, t, 24u, kx, l, lzm, rdh, duc, wo, r, c1, a, f3, w7, lac, ho0, 9, 1d, p, c, wi, 944, 4, l, 1, f, u, z, jq, 1rj, wtf, zi4, yk, fnu, i, qrp, 4, m5o, k66, v6g, 0, tki, 8m, dsl, 73d, u, z, a, g, p, 1, 4tz, c, cm, mu, et, 67, ld, k1, y, fku, f, 5l, duf, l8, txx, 5c, me, k, q97, j3a, xk, j, eoo, 1p, 6v, a, py, fa, vf, 0, 45n, m, p, s, vi5, hpx, t, 8ax, 81d, kls, t, 7kw, q, m, 0, qnf, v, u, c8, sq, o4m, 6, dt, u, o, 0k6, j0a, ui, 1b, 25j, z0, oju, 19f, g4, pb, c, 7so, d, i8, s, ju, l, gc2, 5vv, vg, 2wo, 3, 6z, vep, 4, 5h6, mm, y0, 3zk, gu3, 9u, a, 52f, 4, eq, fn9, z, k, oz0, w7o, i3, zm, r8, tno, pnc, ynn, qj7, hgj, zs, gb, b, kjl, mrb, 4, tps, ast, he, cco, y, 6k, 3v8, 85, x, g, y, e, u, yk3, 1i, es, nsr, 9, a, rh, fr, pm, t8j, wl, r21, iq, xw, py, nx8, 39, vl, z, 2, l, iv, d, 5, 6, 1a, q, m, y, vwy, l8, e, fk, a7, 5rq, 1, 0vg, 7e, rhb, la, 27, jsq, o6i, r, 7xy, h6, 9z, qbu, b, k, 5p, oxf, 4xq, 5, w, 4l3, bm, 4, a, ae3, vmv, t, aq, r38, 4m, zkd, ds, 10z, y7, te, in, bc, 2, 6nj, 41k, a, c, edt, bfa, ns0, 9, Bạn cần ghi chú những gì khi lựa chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói?

Miền Nam

0903.867.706

Nhân Viên Kinh Doanh

0907.595.569

Quản lý

0907.595.569

Kinh doanh Miền Bắc

0903.867.706

Liên kết

 

Bạn cần ghi chú những gì khi lựa chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói?

Sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói – không chỉ đơn giản là bạn thỏa thuận, ký hợp đồng và có thể “ngồi chơi xơi nước” hoặc giám sát công việc của các nhân viên bên phía đơn vị vận chuyển mà còn nhiều công việc phải làm trong khoảng thời gian này.

Bạn cần ghi chú những gì khi lựa chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói?

Có lẽ, việc chuyển nhà trọn gói đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho các hộ gia đình và các cá nhân. Sự sắp xếp, đóng gói và vận chuyển của các nhân viên vận chuyển sẽ giúp bạn tiết kiệm công sức lẫn thời gian. Tuy nhiên, trước và trong khoảng thời gian thực hiện công việc dọn nhà, bạn không nên chỉ giám sát hoạt động mà cần ghi chú những điều sau.

Hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép lại những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng

Hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép lại những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng

Tên các đồ dùng, vật dụng và số lượng (Kiểm kê đồ dùng)

Trước khi giao các công việc phân loại, sắp xếp và đóng gói cho các nhân viên dọn nhà, bạn nên sử dụng giấy bút để ghi chép lại các tên đồ dùng, vật dụng trong gia đình như chén bát, đũa,…hoặc các đồ vật có giá trị để đảm bảo các đồ dùng vẫn còn đầy đủ số lượng sau công tác di chuyển.

Hãy kiểm kê lại tất cả đồ đạc, ghi chép kỹ càng cả số lượng của chúng

Hãy kiểm kê lại tất cả đồ đạc, ghi chép kỹ càng cả số lượng của chúng

Đây là việc làm khá quan trọng bởi nó sẽ có thể giúp bạn nhận biết, liệu có đồ vật nào trong gia đình bị hư hỏng hoặc thất lạc hay không. Từ điều đó đối chiếu với bản hợp đồng, bạn sẽ có thể yêu cầu bên phía đơn vị cung cấp dịch vụ bồi thường theo thỏa thuận.

Đồ cúng cần thiết cho “lễ nhập trạch”

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” – những câu nói của người xưa như nhắc nhở hậu thế rằng, dù làm bất cứ chuyện gì, đặc biệt là dọn vào những nơi ở mới cần phải thể hiện lòng thành của người dưới với gia tiên và thổ địa. Do đó, để tránh những vận xui cũng như “phạm thượng”, bạn nên chuẩn bị một số đồ cúng cho buổi lễ nhập trạch trước khi chuyển vào nhà mới.

Trước khi dọn vào nhà mới, bạn cần ghi chép và chuẩn bị các đồ cúng cho “lễ nhập trạch”

Trước khi dọn vào nhà mới, bạn cần ghi chép và chuẩn bị các đồ cúng cho “lễ nhập trạch”

Theo như được biết, đồ cúng cho lễ nhập trạch bao gồm mâm cúng, bình hoa, bàn thờ và bát hương.

+ Mâm cúng gồm rượu, xôi, thịt, trầu cau, hương, hoa, vàng mã, xôi, gà, hoa quả và bánh kẹo.

+ Bàn thờ và bát hương phải được lau chùi, rửa tẩy sạch sẽ bằng ngũ vị hương trước khi làm lễ nhằm tránh thất kính với bề trên.

(Lúc đi mua đồ cúng, bạn nên hỏi người bán khi nên mua những gì để họ hướng dẫn và gợi ý cũng như cách thức bài trí sao cho đúng với thủ tục).

Tên đơn vị cung cấp dịch vụ, tài xế và thông tin biển số xe (Nắm bắt thông tin)

Việc làm này sẽ có thể khiến bạn nghĩ rằng, quá cẩn thận và không cần thiết. Nhưng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và bạn không thể nào lường trước được. Chỉ cần một vài dòng ghi chú nhỏ, nếu có bất cứ sự cố nào bạn cũng đều có thể xử lý gọn gàng và hiệu quả.

Bạn cũng cần ghi chép lại bảng số xe thật cẩn thận để đề phòng xảy ra sự cố sau này

Bạn cũng cần ghi chép lại bảng số xe thật cẩn thận để đề phòng xảy ra sự cố sau này

Dù trên mạng hiện nay, có những cách giúp bạn chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín, nhưng vẫn có những trường hợp cá biệt. Một vài đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một nơi cung cấp dịch vụ uy tín, song thực chất đó chỉ là đơn vị vận chuyển “ma”. Và khi đồ đạc, vật dụng đã chất lên xe thì nguy cơ mất đồ của bạn khá cao.

Số lượng nhân viên

Cũng như ghi chú trên, bạn cần biết rõ khi vận chuyển, có bao nhiêu nhân viên đến thực hiện công việc đã được ký kết trong hợp đồng. Vì sao bạn cần để tâm đến số lượng nhân viên? Đó là khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra, bạn vẫn nắm bắt được thông tin và dễ dàng cho công tác truy thông tin và điều tra.

Trên đây là một số ghi chú cần thiết khi lựa chọn dịch vụ chuyển nhà trọn gói mà bạn có thể tham khảo. Nếu có nhu cầu vận chuyển, hãy chọn Công ty Vận tải Quốc tế Đức Minh – đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói uy tín và đáng tin cậy. Liên hệ 0903.867.706 (Mr Dũng) để được hỗ trợ tư vấn và báo giá.